SVS dokončila výstavbu vodovodního přivaděče ze Souše do Harrachova

19.10.2010


Tisková zpráva, 19. října 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) dnes slavnostnězakončila další z významných investičních akcí. Jedná se o výstavbu 13 km dlouhého vodovodního přivaděče z úpravny vody Souš do Harrachova v celkovém finančním objemu téměř 108 milionů korun (vč. DPH).

Slavnostní akce se v Harrachově zúčastnili členové orgánů a managementu investora (Severočeská vodárenská společnost), sdružení zhotovitelů ( Sdružení Syner – JSS), samosprávy, státní správy a další významní hosté.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Tento projekt byl připravován tak, aby jeho realizace plynule navázala na zakončenou rekonstrukci úpravny vody Souš. Výstavba 13 kilometrů vodovodního přivaděče odstraní dlouhodobé problémy s dostatkem a kvalitou pitné vody v Harrachově.“

„Výstavba probíhala v souladu s harmonogramem prací a požadavky místních samospráv se snahou minimalizovat pohyb v rekreační oblasti. Technickým problémem číslo jedna, znamenající částečné zdržení na některých úsecích, byl výskyt bloků zdravé prokřemenělé žuly. Řešili jsme proto operativně nasazení různých typů tzv. skalních fréz,“
doplňuje za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Více o stavbě:

Trasa vodovodního přivaděče v celkové délce 12,702 km prochází katastrálním územím Desná III, Polubný a Harrachov. Zvolená trasa zajistí zásobování Harrachova, kde jsou místní zdroje nekvalitní anebo v období zámrzu zanikají. Nový přívodní řad umožní průměrný průtok 30 l/s a maximální průtok až 40 l/s. Cílem je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou ze Souše pro celkem 2 000 trvale připojených obyvatel (v sezóně až 10 000 obyvatel, včetně rekreantů).

Trasa je vedena převážně v komunikacích a cestách. Výjimku tvoří 250 metrů dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny v KRNAPu a cca 500 metrů je vedeno po loukách. Výškově začíná přivaděč u úpravny vody Souš (750 m. n. m.), překonává 785 m. n. m. v Polubném a 731 m. n. m na Mýtinách. Klesá na 624 m. n. m. při přechodu Jizery v Horním Kořenově a na 649 m. n. m. při přechodu Milnice v Harrachově. Uvedené výškové poměry vyžadují umístění dvou čerpadel s rozpětím 10 – 30 l/s v objektu úpravny vody Souš. Jako trubní materiál je použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) a tvárná litina. Vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti v období listopad – duben leží cca 150 dní sněhová pokrývka, je potrubí uloženo ve větší hloubce, než je obvyklé v jiných regionech: 75% trasy bude v hloubce 1,8 – 2 metry a 11% trasy dokonce v hloubce přes dva metry.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 89,943 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení Syner – JSS“, jež tvoří společnosti Syner s. r. o.
a Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 10. července 2009. Stavební práce byly zahájeny 15. července v obci Kořenov. Termín dokončení je 31. říjen 2010. V těchto dnech probíhají revizní zkoušky, tlakové zkoušky, proplachy potrubí, desinfekce a dokončují se povrchy na dotčených komunikacích. Díky pečlivě provedenému hydrogeologickému průzkumu probíhaly zemní práce bez větších komplikací a ani vlivem klimatických podmínek nedošlo k mimořádným situacím. Stavba je dokončena podle schváleného harmonogramu a při dodržení rozpočtu. Koncem měsíce bude předána jako jeden celek.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Sdružení SYNER - JSS (zhotovitel):

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou.

SYNER staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je od svého založení v roce 1991 převážně zaměřena na výstavbu a rekonstrukci kanalizací, vodovodů, vodojemů a čistíren odpadních vod a od roku 1995 i na výstavbu a rekonstrukci středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek. V roce 2003 začala realizovat také pozemní stavitelství. V roce 2006 získala jako zhotovitel ocenění v soutěži „Nejlepší stavba vodního hospodářství“ v kategorii pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod za stavbu „Liberec – Horní Hanychov, posílení IV. tlakového pásma“. Společnost má zavedený a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies