SVS v roce 2016: Ohlédnutí za minulostí a příprava na budoucnost

20.08.2016

Teplice, 20. srpna 2016


Státní podnik SčVK

Rok 1989 znamenal nejenom příchod významných změn politických, společenských i hospodářských. Začal proces přípravy privatizace státních podniků, která probíhala podle obecně platných předpisů o privatizaci a odstátnění majetku České republiky. Ministerstvo vypracovalo privatizační projekt Severočeských vodovodů a kanalizací s. p. podle tzv. francouzského modelu, to znamená úplné oddělení provozní části a infrastrukturní (vlastnické) části. Provozovatel má zajišťovat zásobování vodou a odkanalizování a má platit vlastníkovi nájem, ze kterého bude hrazena obnova vodohospodářských zařízení. Prostředky na investiční výstavbu si zajišťuje vlastník. V roce 1993 Ministerstvo pro správu národního majetku tento privatizační projekt státního podniku SčVK schválilo.

Vznik akciových společností SVS a. s. a SčVK a. s.

Privatizační projekt počítal se založením vlastnické společnosti, do které města a obce severních Čech měly zájem vstoupit, a se vznikem provozní společnosti, která naváže svým provozováním na tehdejší státní podnik. V září 1993 Fond národního majetku vydal zakladatelskou listinu SVS, kde byly potvrzeny základní principy vznikající společnosti dohodnuté v přípravných jednáních. Těmito principy se společnost řídí po celou dobu existence a stále se osvědčují:

  • jednotná solidární cena
  • vkládání zisku do majetku společnosti
  • rozhodování pomocí racionálních ekonomických metod
  • udržení sociálně přijatelné ceny vody.

1. října 1993 byly Fondem národního majetku založeny 

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vlastněná obcemi jako společnost vlastnická, na kterou stát převedl státní vodohospodářský majetek. Jednalo se o vodohospodářský majetek různého stáří i kvality. Šlo zde o převod jak historického majetku, postaveného před rokem 1948, tak i o stavby pořizované v tzv. akcích „Z“, vesměs nevalné kvality. 

a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK) jako společnost provozující majetek SVS, dočasně vlastněná státem. Na ni stát převedl veškerý státní majetek s provozováním související – budovy, strojní vybavení, laboratoře, dokumentace, ale i zaměstnance státního podniku. Stát privatizuje nově vzniklého provozovatele SčVK

Podstatná část majetku provozní společnosti SčVK byla navržena k privatizaci kuponovou metodou (58 %), s vyhrazením podílu k prodeji vybranému zahraničnímu investorovi (19 %). K tomu došlo v první vlně kuponové privatizace v roce 1994. Největší podíl akcií získaly investiční fondy. Současně prodal stát zahraničnímu investorovi Welsh Water Int. určený podíl 19 %. Tím se SčVK změnily ze státní akciové společnosti na soukromý subjekt.


Podíl v SčVK pro SVS ve 2. pol. 90. let

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) při svém založení neměla po privatizaci státního podniku SčVK v nově vzniklé akciové společnosti SčVK a. s. zcela žádný podíl a tudíž žádnou kontrolu nad provozem. 

Souběžně s kuponovou privatizací vedla SVS jednání s Fondem a ministerstvy o přidělení části akcií dosud spravovaných Fondem národního majetku.Vypracovala podnikatelský záměr a získala širokou podporu starostů akcionářských obcí. Vláda poté revokovala původní záměr rozdělení akcií provozní společnosti ve prospěch SVS a již v únoru 1997 se SVS zařadila mezi významné akcionáře provozní společnosti s podílem 13 %. V roce 1998 odkoupila SVS další akcie od investičního fondu a drobných akcionářů, a stala se druhým největším akcionářem s podílem 34,74 %.

Poslední velké posílení vlivu SVS v provozní společnosti na přelomu tisíciletí

SVS pokračovala ve snaze o posílení vlivu v provozní společnosti ve prospěch svých akcionářů, což vyhrotilo její vztah s ostatními velkými akcionáři, investičními fondy a zmíněnou velšskou vodárenskou společností, kteří posléze nabídli své podíly akcií k prodeji. Nejvyšší nabídku podala Compagnie Générale des Eaux (CGE, dnes Veolie) a získala v SčVK podíl 43,16 %. 

Současný stav akcií SčVK (SVS 49,1 %, Veolia 50,1 % a drobní akcionáři 0,8 %) je výsledkem „souboje“ o akcie na přelomu tisíciletí. Ačkoliv SVS nezískala majoritu, získala významný vliv.

SVS požadovala možnost kontroly podnikání a rozdílení zisků SčVK, ovlivňování kvality provozu a soulad dlouhodobého podnikatelského plánu SVS s ročními provozními plány. Výsledek jednánív podstatě platí dodnes.SVS dosáhla zajištění významného vlivu v provozní společnosti a může proto poukázat na pozitivní výsledky - zvyšování nájemného pro SVS, které se v plné výši reinvestuje do majetku, a zároveň růst objemu oprav, které provádí provozní společnost SčVK.


Jak dál po roce 2020?

Existují některé pevné principy fungování SVS, které bezpochyby stojí za to hájit i do budoucna. SVS je totiž postavena na jedinečném principu solidarity velkých měst s malými obcemi, jejímž důsledkem je solidární cena vody, tj. jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele na celém území působnosti SVS. Jiné věci stojí za přezkoumání a případnou změnu. S koncem roku 2020 skončí platnost stávající provozní smlouvy mezi SVS jakožto vlastníkem majetku a současným provozovatelem tohoto majetku, společností SčVK.SVS se protorozhoduje, jak dál.Včasné řešení této otázky má za cíl zajistit bezproblémový odběr služeb v oblasti vodného a stočného pro všechny obyvatele a firmy v regionu působnosti SVS.

Projekt SVS "Zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020"

Management SVS se již od roku 2013 celou situací zabývá a připravuje různé scénáře řešení. Jde o projekt "Zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020", který nemá svým rozsahem v rámci České republiky obdobu. Vznikla proto i poradní skupina k projektu, ve které jsou zastoupeni akcionáři společnosti. Začátkem roku 2015 management SVS seznámil akcionáře se stavem přípravy projektu. Šlo o Studii variant s popisem třinácti různých variant řešení. Na valné hromadě v červnu 2015 akcionáři rozhodli o vyřazení těch variant, které nebyly z pohledu právního, časového či provozně-technického realizovatelné. Rok poté, na valné hromadě SVS v červnu 2016, byli akcionáři detailně seznámeni s Koncesním projektem, který na Studii variant navázal. Koncesní projekt s využitím analýzy rizik, multikriteriálního hodnocení a dalších parametrů seřadil jednotlivé proveditelné varianty podle výhodnosti. Po schválení Koncesního projektu na této valné hromadě projekt vstoupil do své klíčové – vyjednávací – fáze. 

Rozhoduje se o budoucnosti

Představenstvo společnosti SVS dostalo od svých akcionářů mandát zahájit jednání se společností Veolia o odkoupení akcií ve společnosti SčVK. Zároveň dostalo mandát alternativně jednat také o odprodeji svého balíku akcií v SčVK jak se společností Veolia, tak případně i s třetími stranami. Dalším úkolem, ke kterému představenstvo dostalo mandát, bylo založení nové 100% dceřiné společnosti SVS s názvem Severočeská vodárenská provozní, která se v případě selhání výše uvedených jednání má stát novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury po roce 2020. Vyjednávací fáze projektu musí být ukončena do března příštího roku, aby byl dostatek času pro konečné vyhodnocení výhodnosti variant a řádná valná hromada SVS v roce 2017 mohla kvalifikovaně rozhodnout o konečné variantě k realizaci.

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák k tomu dodává: „V průběhu 23leté historie Severočeské vodárenské společnosti se mnohokrát opakovaně potvrdilo, jak prozíravé bylo, založit silnou vodárenskou společnost, která je schopna odborně připravovat, realizovat a financovat i rozsáhlé vodárenské projekty, jež přesahují možnosti jednotlivých měst a obcí. Těší nás proto angažovanost našich akcionářů - starostů severočeských měst a obcí - jejichž podporu a enormní zájem na úspěšném dokončení celého projektu vnímáme."


Více o SVS:


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

__________________________________________________________________________________________

...článek k dispozici v grafické podobě ZDE: 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies