SVS zahajuje v rámci projektu Lužická Nisa rekonstrukci úpravny vody Souš

04.10.2006

Tisková zpráva 4. 10. 2006

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) oznamuje, že dneškem je slavnostně zahájena realizace části Pitná voda integrovaného projektu Lužická Nisa, která představuje celkovou rekonstrukci úpravny vody Souš.

V rámci integrovaného projektu Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy (zkráceně Lužická Nisa) za celkem 31,3 milionu Eur byla po přípravě jednotlivých skupin opatření, vypracování tendrových dokumentací, vypsání a vyhodnocení mezinárodních soutěží zahájena v květnu 2006 realizace částí Odpadní vodaKanalizační systém. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem na skupinu opatření Pitná voda – sdružením SMP CZ, SOGEA-SATOM - ve finančním objemu 13,559 milionu Eur (vč. DPH) byla podepsána v srpnu 2006.

Slavnostní akt zahájení realizace části Pitná voda se uskutečnil 4. října 2006 od 13 hodin za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy v areálu úpravny vody Souš. V následujících týdnech se bude zpracovávat prováděcí projekt a podle klimatických podmínek proběhne příprava staveniště, případně doprava materiálu. Vlastní stavební práce budou zahájeny podle harmonogramu stavby v dubnu 2007. Zakončení realizace stavby Pitná voda je plánováno do 31. května 2009.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, zdůrazňuje: „Realizací projektu Lužická Nisa - Pitná voda zajistíme trvale vysokou kvalitu dodávané pitné vody a dosáhneme splnění ukazatelů definovaných novou evropskou i českou legislativou. Rekonstrukce úpravny vody bude probíhat po etapách, takže úpravna bude v provozu po celou dobu rekonstrukce, i když s omezením kapacity. Velkou pozornost proto věnujeme přípravě opatření pro zajištění dodávek pitné vody v době odstávek úpravny vody. SVS nyní realizuje osm dílčích opatření v souhrnném objemu 20 milionů korun, mimo rámec projektu Lužická Nisa, k posílení kapacity pro přivádění vody z jiných zdrojů - především z Dolánek. Tato opatření budou dokončena předtím, než v průběhu rekonstrukce dojde k omezení kapacity na úpravně vody Souš.“

Ing. Radka Bučilová, ředitelka Odboru řídícího orgánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dodává: „Jsem ráda, že se mohu zúčastnit dnešního slavnostního zahájení realizace projektu Lužická Nisa, který je svým rozsahem jedním z velmi významných projektů Fondu soudržnosti tvořícím poměrně velkou část v čerpání finančních prostředků Fondu soudržnosti v České republice. Chtěla bych při této příležitosti pozitivně ohodnotit celý průběh výběrových řízení na správce stavby a na zhotovitele, které byly připraveny velmi odpovědně a kvalitně a mohou tak posloužit jako dobrý příklad pro ostatní příjemce podpory. Obecně je potřeba zmínit nemalý význam tohoto projektu z pohledu naplnění závazků, které má Česká republika do roku 2010 v oblasti čištění městských odpadních vod. Vzhledem k tomu, že hlavní práce mají začít nyní, respektive koncem roku, přeji vám, aby vám počasí přálo více než vloni, kdy jste byli zavaleni sněhem pomalu od konce podzimu až do začátku léta. Děkuji za váš podíl na naší společné práci a těším se na další spolupráci s vámi.“

„Naše společnost SMP CZ dokončila v květnu letošního roku pro Severočeskou vodárenskou společnost, která patří k našim nejváženějším investorům, rekonstrukci jiné úpravny vody – Hradiště. Ta zásobuje pitnou vodou okresy Chomutov, Louny a Most a co do rozsahu a náročnosti byla určitě velmi podobná stavbě, kterou dnes slavnostně zahajujeme. Věříme, že nabyté zkušenosti budou ku prospěchu především při náročném zabezpečení souběžného provozu úpravny vody a že v polovině roku 2009 se ve stejně příjemné atmosféře potkáme i při úspěšném dokončení celé rekonstrukce“, říká za zhotovitele Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ a. s.

O SVS a. s. (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.109 km vodovodů, 3.237 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 156 čistíren odpadních vod, 1.051 vodojemů, 587 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí, jednu akcii vlastní stát. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,252 milionu obyvatel – z toho je 1,049 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,878 milionu na kanalizaci a 0,823 milionu na čistírny odpadních vod (veškeré uváděné číselné údaje jsou k 31. 12. 2005). Více informací na www.svs.cz.

O SMP CZ, SOGEA-SATOM (zhotovitel stavby):

Hlavní účastník konsorcia - SMP CZ a. s. - v současné době patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Jejím jediným akcionářem je skupina VINCI, divize Construction, část Filiales Internationales. Změna názvu společnosti ze SMP Construction na SMP CZ, která nastala v průběhu roku 2005, souvisela s právním procesem převodu jmění na jediného akcionáře (tzv. squeeze-out).

O VOD-KA (správce stavby):

Společnost VOD-KA zajišťuje řízení stavebních prací a dohled nad jejich prováděním tak, aby dílo bylo dokončeno v požadované kvalitě, ve stanovených termínech, za stanovenou smluvní cenu a bylo schopné převzetí objednatelem a provozovatelem k uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Společnost VOD-KA a. s. se osvědčila jako správce staveb v rámci již realizovaného integrovaného projektu SVS „Podkrušnohoří“ (2004 – 2006).

 

Integrovaný (sdružený) projekt „Lužická Nisa“ přispěje v Libereckém kraji k uvedení vodohospodářské infrastruktury do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou ČR. Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ tvoří celkem tři subprojekty - Pitná voda, Kanalizační systém a Odpadní voda. Projektu „Lužická Nisa“ bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno 20 733 840 Eur z Fondu soudržnosti a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se bude investičně podílet SVS.

1. Pitná voda
Projekt představuje rekonstrukci úpravny vody Souš, která povede k naplnění Směrnice o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83/ES). Základní budou v tomto ohledu rekonstrukce filtrační jednotky (pískové filtry), rekonstrukce kalového hospodářství, rozšíření akumulace upravené vody (na 2 400 m2– nyní cca 1 600 m2) a rekonstrukce chemického hospodářství. Současně dojde i k rekonstrukci rozvodny elektrického proudu, velína úpravny, budovy úpravny , ale i pomocných provozů a komunikace. Celkem je rekonstrukce vyčíslena na necelých 13,6 mil. Eur (vč. DPH).

2. Kanalizační systém
Obsahem je dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Zahrnuje šest dílčích akcí v městě Liberec, dvě dílčí akce v městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží. Celkem se jedná o rekonstrukci a dostavbu kanalizace v celkové délce cca 11,8 km a výstavbu dešťových zdrží o celkovém objemu 3 655 m3. Finanční objem dostavby kanalizace je necelých 13,3 milionu Eur (vč. DPH).

3. Odpadní voda
Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. ČOV se současnou kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) je uvedená do provozu teprve v roce 1994, nedosahuje však parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS). S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, vzroste ve výhledu znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod až na cca 190 tisíc EO. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, po etapách a v jejím rámci jsou plánovány maximálně 1/2denní odstávky. Rekonstrukce a zvýšení kapacity ČOV bude ve finančním objemu necelých 7,4 milionu Eur (vč. DPH).

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.