Provoz vodovodů a kanalizací po roce 2020

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY PO ROCE 2020

Ke dni 31.12.2020 končí platnost Smlouvy o nájmu majetku oboru vodovodů a kanalizací a o právech a povinnostech z nájmu vyplývajících a s nájmem souvisejících, která byla uzavřena dne 26.8.1999 mezi SVS jako vlastníkem majetku a SčVK jako jeho provozovatelem a poskytovatelem služeb odběratelům (dále jen „smlouva“). Smluvní vztah se SčVK založený smlouvou je jedním ze základních nástrojů k naplňování mise SVS a k realizaci významné části produktu SVS – péče o infrastrukturní majetek a zajišťování služeb odběratelům spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Posláním projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ (dále jen „projekt“) je organizační zajištění kvalitních a cenově dostupných služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a péče o vodárenskou infrastrukturu SVS po roce 2020.