Fámy a fakta

FÁMA 1:

Akcionáři nebyli průběžně informováni o tom, jak se projekt provozování vodárenství v severních Čechách po roce 2020 vyvíjí…

REALITA:

 • Projektový tým a řídící výbor pracují na Projektu od roku 2013, v posledním roce v podstatě neustále na denní bázi. Představenstvo a dozorčí rada projednávají informace na každém zasedání. O jednotlivých krocích představenstva SVS byli akcionáři nejen informováni, ale dokonce o nich rozhodovali a představenstvo k nim zavázali svými pokyny a usneseními.
  • V roce 2013 projekt začal a minimálně dvakrát ročně jsou akcionáři informováni na tzv. aktivech akcionářů, v elektronickém zpravodaji, na webových stránkách a dopisy do datových schránek jednotlivých akcionářů.
  • V roce 2014 byla založena poradní skupina akcionářů (každý okres si určil svého zástupce), která je součástí projektu a jíž jsou veškeré výstupy a dílčí kroky předkládány. Zástupci přenášejí informace na akcionáře ve svém okrese.
  • Na valné hromadě 2015 akcionáři schválili studii proveditelnosti jednotlivých variant a zadali úkoly představenstvu, především zpracovat koncesní projekt.
  • Na valné hromadě 2016 akcionáři schválili koncesní projekt (pořadí výhodnosti jednotlivých variant) a zadali úkoly představenstvu, především pokyn jednat o koupi podílu v SčVK od společnosti Veolia.
  • Na jarních aktivech byli přítomní akcionáři podrobně seznámeni s výsledky jednání a informováni o splnění všech úkolů z VH 2016.
 • Všem akcionářům byly nabídnuty osobní schůzky k otázkám ohledně projektu. Všechny prezentace jsou akcionářům dostupné na webových stránkách SVS.
 • Valná hromada 2017 schvalovala konečnou variantu k realizaci projektu. Akcionáři tedy hlasovali o výběru varianty C1, kterou je odkup 100% podílu v SčVK a následný in-house. VH neschvalovala kupní smlouvu, tedy obchod, v rámci kterého dochází k nakládání s majetkem (tj. akciemi SVS). Realizace a odpovědnost za realizaci jednotlivých kroků pak jsou v souladu se stanovami zcela v gesci orgánů SVS.

FÁMA 2:

Pokud by SVS vybudovala novou provozní společnost na „zelené louce“, bylo by to levnější a jednodušší…

REALITA:

 • Nákladově vyšla varianta „na zelené louce“ jako nejdražší (3,5 mld. Kč).
 • Detailní expertizy jasně ukázaly, že výstavba společnosti na „zelené louce“ by byla spojena s řadou značných rizik, kdy by byla ohrožena kontinuita fungování vodárenské infrastruktury v severočeském regionu.
 • SčVK se budovaly desítky let – vybudovat vše od nuly za dva roky, aby byl model plně funkční, je iluze.
 • Společnost SčVK by musela vstoupit do likvidace, což by mimo jiné znamenalo přímé ohrožení více než 1700 pracovních míst současných zaměstnanců – řada odborníků by nenahraditelně odešla a značná část lidí by žila v nejistotě.

FÁMA 3:

Akcionáři měli schválit koupi podílu od společnosti Veolia, ale nevěděli, za kolik…

REALITA:

 • Všichni akcionáři byli na jarních aktivech informováni a zároveň byli třemi dopisy vyzváni, jakým způsobem se k těmto citlivým informacím mohli dostat, nikdo před nimi cenu netajil. Tyto informace byly plně k dispozici pro akcionáře v sídle společnosti od 12. 5. 2017 až do konání valné hromady 15. 6. 2017.
 • Cena, za kterou se podíl od společnosti Veolia odkoupil, vychází se znaleckého posudku a byla předmětem obchodního tajemství, tj. SVS ji nemohla zveřejňovat dříve než byla zveřejněna v registru smluv.

FÁMA 4:

Akcionáři, resp. zastupitelé měst a obcí, v případě, že hlasovali pro odkoupení podílu od společnosti Veolia, za to nesou trestněprávní odpovědnost…

REALITA:

 • Společnost SVS a. s. jako akciová společnost plně podléhá zákonu o obchodních korporacích – trestněprávní odpovědnost za veškeré její kroky tedy nese výhradně představenstvo a dozorčí rada společnosti.

FÁMA 5:

SVS nemá na realizaci navrhovaného modelu dostatečné zdroje financování…

REALITA:

 • Finanční transakce proběhne k 1. lednu 2019.
 • Už od roku 2013 si na to SVS připravovala finanční zdroje - ve zvláštním fondu dnes má přes 800 milionů korun.
 • Další prostředky získá z prodeje obchodních podílů v sokolovské a středočeských vodárnách, čímž bude mít k dispozici více než polovinu potřebných financí.
 • Na zbytek si SVS bude brát úvěr u banky, který má naplánováno v horizontu pěti let splatit.
 • Od roku 2019 již nebude polovina dividend odcházet do zahraničí - 100 % dividend z ScVK bude příjmem SVS.
 • Úvěr SVS má finančně pokrytý a nemusí snižovat investice určené na obnovu, ani úvěr promítat do ceny vody.

FÁMA 6:

Transformace současných společností a nový provozní model znamenají, že se budou snižovat počty zaměstnanců a zvýší se nezaměstnanost…

REALITA:

 • Je to přesně naopak. Nový model fungování počítá s garancí zachování pracovních míst a bude spíše znamenat rozšiřování počtu odborných pracovních míst, a proto již nyní SVS uvažuje o podpoře různých vzdělávacích programů.
 • Samozřejmě chceme zajistit vyšší efektivitu fungování, ale ne cestou snižování počtu zaměstnanců. SčVK měly ještě jako státní podnik přes 3 000 zaměstnanců, dnes jich je 1 700 – blížíme se tedy spodní hranici obslužnosti zařízení, kterou je potřeba zachovat.
 • Problémy s nezaměstnaností by naopak způsobila varianta, kdy by se budovala nová provozní společnost na „zelené louce“. Znamenalo by to postupnou likvidaci současných SčVK a řada lidí by minimálně na přechodnou dobu přišla o práci. Ti nejschopnější by samozřejmě v důsledku nejistoty „utekli“ jinam, jelikož odborníků na tuto oblast je v Česku málo.

FÁMA 7:

Kvůli novému modelu bude voda v severočeském regionu ještě dražší…

REALITA:

 • Vodné ani stočné se zdražovat kvůli novému modelu fungování nebudou, v dlouhodobém horizontu budou nárůsty cen vody odpovídat současným trendům, kde hraje roli mnoho faktorů – například 25 % ceny vody tvoří odvody státu.
 • Výše ceny vody je navíc zastropována tzv. sociální únosností ceny. Tato maximální hranice představuje 2 % průměrných čistých příjmů domácností v severočeském regionu.
 • Cílem nového modelu fungování je chovat se odpovědně směrem do budoucnosti, tj. zajistit maximální možnou obnovu infrastruktury – už dnes se do obnovy investuje 42 % z tržeb za vodné a stočné. Při zachování současného trendu cenotvorby by měl naopak nový model fungování umožnit směrovat o 8 % víc prostředků do obnovy.

FÁMA 8:

Společnost Veolia by na dohodu nepřistoupila, kdyby to pro ni nebylo výhodné…

REALITA:

 • Snahy změnit současný model fungování vodohospodářství lze zaznamenat po celé Evropě a v Čechách obzvlášť. Trend, kdy města a obce chtějí získat vodu zpět pod svou kontrolu, je zcela evidentní a musí na něj samozřejmě reagovat i společnosti, jako je Veolia. A to třeba změnou své strategické koncepce – je lepší nabízet městům a obcím profesionální servis s vysokou technologickou přidanou hodnotou než z této oblasti vypadnout úplně.

FÁMA 9:

Severočeský region má kvůli neefektivnímu fungování dražší vodu než jiné regiony…

REALITA:

 • Cena vody je nastavená tak, aby SVS mohla v dostatečné míře obnovovat zastaralou infrastrukturu. V současné době se do obnovy infrastruktury investuje 42 % z tržeb za vodné a stočné.
 • Že se SVS chová zodpovědně a příkladně se o infrastrukturu stará, potvrdil například benchmarking Ministerstva zemědělství 2017. Ten ukázal, že ostatní vodárenské společnosti mají nesrovnatelně nižší ceny na úkor budoucích generací, které nebudou mít finanční prostředky na obnovu vodohospodářského majetku.
 • SVS realizuje podnikatelský záměr, ke kterému nás zavázali akcionáři – daří se ho plnit lépe, než jaké bylo zadání – efektivnější hospodaření v praxi znamená, že SVS byla schopna vytvořit fond 2021 na realizaci odkupu podílu, aniž by bylo nutné snížit prostředky na obnovu.
 • Dobrý stav celé infrastruktury mimo jiné dokazuje skutečnost, že severočeský region neměl problémy s dodávkami vody ani v období, kdy celou ČR sužovala největší sucha – SVS zásobuje vodou přes 1,1 milionu obyvatel a zavážet cisternami musela pouze pár tisíc lidí.

FÁMA 10:

Nový model je nevýhodný…

REALITA:

 • Naopak, nový model přináší řadu výhod. Tou zásadní je, že vlastník infrastruktury je zároveň vlastníkem provozovatele, tj. vybírá i rozděluje peníze z vodného a stočného.
 • Navíc města a obce mají přímou kontrolu nad tím, kolik prostředků půjde do obnovy a kolik na servisní služby.
 • SVS také dostane pod přímou kontrolu specializované know-how a outsourcované služby, které byly až doposud mimo její kontrolu.
 • Akcionáři navíc využili jedinečnou příležitost ukončit bez sankcí platnou smlouvu se společností Veolia o dva roky dříve a získat tak prostředky v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách odplynuly do zahraničí.
 • Výhodou je samozřejmě i kontinuita smluv s odběrateli a udržení stávajících profesionálních zaměstnanců.

FÁMA 11:

Není důvod, proč by mělo dojít k dohodě se společností Veolia…

REALITA:

 • Společnost Veolia vlastní majoritní podíl v SčVK, proto byla dohoda nezbytná, abychom mohli tento podíl koupit.
 • Finanční analýza ukázala, že varianta dohody o odkupu podílu je výrazně výhodnější než „zelená louka“ i všechny ostatní hodnocené varianty, z čehož plyne, že odkup podílu od společnosti Veolia představuje nejefektivnější řešení spojené s minimem dalších rizik.
 • Společnost Veolia disponuje mezinárodním know-how a zázemím, má k dispozici nejmodernější technologie i odborníky, kterých je v českých podmínkách nedostatek. Dohoda se společností Veolia pro SVS představuje výrazné zefektivnění veškerých servisních činností, což v praxi znamená samozřejmě i finanční úsporu.
 • Dohodou s Veolií dostane SVS pod kontrolu SčVK kromě IT servisu i veškeré služby, které jsou v tuto chvíli outsourcované.
 • Z hlediska efektivity je vhodné v podobných veřejných projektech zachovat i soukromý prvek, ten ale nesmí společnost ovládat – jeho know-how se tak může využívat k vyšší efektivitě.

FÁMA 12:

Nejlepší by bylo poslat SčVK na konci roku 2020 do likvidace a pak je levně koupit…

REALITA:

 • Nikdo se zdravým rozumem by do takového rizika nešel.
 • SVS má ve SčVK 49% podíl a ten by byl také znehodnocen. Všichni bychom za to pak nesli trestněprávní odpovědnost.
 • Nebyla by zajištěna kontinuita provozování. Dokonce bychom vystavili občany velkému riziku, že přestane téct voda.
 • SčVK je jedním z největších zaměstnavatelů v severočeském regionu, v současné době zaměstnává přes 1700 lidi. Postupná likvidace SčVK by znamenala, že značná část těchto lidí by minimálně na přechodnou dobu přišla o práci – tedy ohrožení sociálních jistot nejen zaměstnanců, ale i stovek celých rodin. Kvalifikovaní odborníci by odešli mimo obor, což by pro budoucí fungování systému znamenalo nenahraditelnou ztrátu, jelikož expertů na oblast vodárenství je v Česku nedostatek.

FÁMA 13:

Společnost Veolia si dohodou zajistila v severočeském regionu doživotní fungování…

REALITA:

 • Případný vstup společnosti Veolia do servisní společnosti je na dobu trvání budoucí servisní smlouvy, tedy do roku 2030. Případné prodloužení servisní smlouvy je zcela v rukou SVS.
 • O konkrétních podmínkách odštěpení servisní organizace ze SčVK, která navíc na základě rozhodnutí valné hromady už od roku 2016 existuje, a o podmínkách budoucí smlouvy akcionáři nehlasovali na VH 2017, ale budou o tom rozhodovat až na valné hromadě v roce 2018.
 • Co se servisní společnosti týče, valná hromada 2017 pouze vytyčila mantinely, v jejichž rámci představenstvo SVS může vést jednání se společností Veolia.

FÁMA 14:

Společnost Veolia bude v novém modelu fungování i nadále vybírat peníze za vodné a stočné…

REALITA:

 • SVS získá ve společnosti SčVK 100% podíl - provozování jako takové tedy plně přechází pod kontrolu měst a obcí. SVS bude mít tedy nad financemi a jejich veškerými toky absolutní kontrolu.
 • SVS, tedy města a obce budou mít přímou kontrolu nad tím, kolik a za jaké servisní služby společnosti SčS, v níž bude mít Veolia pouze minoritní podíl 25 %, zaplatí. Veolia si navíc tento podíl 25 % bude muset koupit.
 • V rámci realizace projektu vznikne nový model fungování – tzv. vlastnický model se servisním prvkem. Jeho podstatou je, že se od sebe oddělí provozní a servisní činnosti, díky čemuž budou mít města a obce pod kontrolou, kolik peněz dají do obnovy vodárenské infrastruktury a kolik na servisní služby spojené s provozováním.

FÁMA 15:

Akcionáři na valné hromadě 15. 6. 2017 schvalovali vstup společnosti Veolia do nové servisní společnosti, která by měla v roce 2019 vzniknout a zajišťovat servisní činnosti pro SčVK…

REALITA:

 • 15. 6. 2017 akcionáři na VH hlasovali pouze o variantě C1, tj. koupi 51% podílu SčVK od společnosti Veolia, aby se města a obce staly jediným vlastníkem SčVK a dostaly tak vodu v severočeském regionu plně pod svou kontrolu.
 • Akcionáři tedy využili jedinečnou příležitost ukončit bez sankcí platnou smlouvu se společností Veolia o dva roky dříve a získali tak prostředky v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách odplynuly do zahraničí.
 • Co se servisní společnosti týče, o konkrétních podmínkách oddělení servisní organizace ze SčVK a o podmínkách budoucí smlouvy akcionáři budou rozhodovat až na valné hromadě v roce 2018.
 • Valná hromada 15. 6. 2017 pouze vytyčila mantinely, v jejichž rámci představenstvo SVS může vést jednání se společností Veolia. Současná dohoda je, že společnost Veolia bude mít v servisní společnosti podíl maximálně 25 %, který si musí koupit. 75% podíl akcionářům zajistí nad společností plnou kontrolu a zároveň společnosti SVS garantuje přístup k zahraničnímu know-how a k nejmodernějším technologiím či technickému zázemí, což se projeví na výrazně efektivnějším provozu. Akcionáři budou mít plně pod kontrolou, co a za kolik bude společnost dělat.

FÁMA 16:

Představenstvo SVS chce v servisní společnosti přenechat řízení společnosti Veolia…

REALITA:

 • Ano, je to naše současná představa, jde o tzv. manažerský styl řízení, kdy plnou odpovědnost za fungování a výsledky servisní společnosti ponese na svých bedrech Veolia. Důležité je, že společnost Veolia bude mít v servisní společnosti maximálě 25% podíl.
 • SVS bude mít ve společnosti majoritu (75 %) a bude ovládat dozorčí radu, zároveň obsadí pozici ředitele pro rozvoj a kontrolu, který bude mít plný přístup ke všem informacím. Tyto skutečnosti zajistí SVS nad společností plnou kontrolu. Akcionáři tedy budou mít plně pod kontrolou, co a za kolik bude společnost dělat.
 • Přínosem pro SVS je, že společnost Veolia disponuje mezinárodním know-how a zázemím, má k dispozici nejmodernější technologie i odborníky, kterých je v českých podmínkách nedostatek. Slibujeme si od toho, že se veškeré servisní činnosti dále zefektivní, což přinese samozřejmě i finanční úsporu.
 • Budoucí spolupráce se společností Veolia bude probíhat v úplně odlišném režimu, než tomu bylo doposud, kdy Veolia vlastnila majoritní podíl v SčVK. Podstatným přínosem pro SVS je fakt, že odměna za poskytování servisních služeb bude přímo odvislá od efektivity, jaké SčS pod řízením Veolie dosáhne, a to při garantovaném výnosu pro SVS. Tento model přinese významnou úsporu oproti stávajícímu stavu, kdy je Veolia majoritním akcionářem SčVK. SVS bude mít navíc zaručený i kontinuální přístup k know-how francouzského koncernu.
 • Nový model fungování je výsledkem složitých vyjednávání, který byl akceptovatelný pro obě strany. Co přesně bude servisní společnost vykonávat pro provozovatele, určí servisní smlouva, která se nyní připravuje. Souběžně vedeme i jednání o finální podobě akcionářské dohody.
 • O konkrétních podmínkách oddělení servisní organizace ze SčVK a o podmínkách budoucí smlouvy akcionáři budou rozhodovat na valné hromadě v roce 2018.

FÁMA 17:

Představenstvo SVS je do protlačení navrhovaného modelu finančně zainteresováno…

REALITA:

 • Představenstvo na základě pokynů valné hromady posoudilo veškeré možné varianty a po čtyřech letech usilovné a vyčerpávající práce dospělo k nejlepší možné variantě, kterou může s péčí řádného hospodáře a s nejlepší vůlí a svědomím doporučit.
 • Za své kroky na rozdíl od akcionářů nese trestněprávní odpovědnost.
 • Na počátku tohoto procesu bylo pro většinu akcionářů naprostou prioritou dostat vodu opět pod svou kontrolu, často zaznívaly i instrukce, že za jakoukoliv cenu. Představenstvu se tvrdým vyjednáváním podařilo dosáhnout podmínek, které rozhodně pozitivně předčily původní očekávání.
 • K vyjednané ceně bychom se v případě budování společnosti „na zelené louce“ nikdy ani vzdáleně nepřiblížili.

FÁMA 18:

Společnost SčVK bude v rámci procesu transformace řízeně rozebrána.

REALITA:

 • V rámci realizace projektu vznikne nový model fungování – tzv. vlastnický model se servisním prvkem. Jeho podstatou je, že se od sebe oddělí provozní a servisní činnosti, díky čemuž budou mít města a obce pod kontrolou, kolik peněz dají do obnovy vodárenské infrastruktury a kolik na servisní služby spojené s provozováním.
 • Provozování jako takové tedy plně přechází pod kontrolu měst a obcí, včetně všech finančních toků z vodného a stočného. Rámcová dohoda předpokládá, že Veolia se posune do úrovně pouze servisní a zároveň jen s minoritním podílem 25 %.
 • Aby byla Veolia vůbec ochotná se svého podílu v SčVK vzdát, SVS se musela s Veolií jakožto majoritním vlastníkem SčVK dohodnout. A jednou z nevylučitelných podmínek této dohody byla skutečnost, že francouzská společnost se bude nějakým způsobem na vodárenství v severních Čechách podílet i nadále.
 • Proto vznikne skupina tří společností:
  • SVS – vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele
  • SčVK – provozovatel ve 100% vlastnictví SVS
  • SčS (Severočeská servisní a. s.) – servisní společnost v 75% vlastnictví SčVK a 25% vlastnictví Veolie. Svůj podíl v SčS si bude muset Veolia koupit.
 • V rámci připravovaných změn by mělo dojít k přesunu některých technických kapacit do SčS, která bude SčVK poskytovat příslušné servisní služby na podporu provozu infrastruktury jako takové. Dotčené kapacity nejsou vyváděny či převáděny na třetí osoby, ale pouze restrukturalizovány v rámci skupiny společností.
 • Budoucí spolupráce se společností Veolia bude probíhat v úplně odlišném režimu, než tomu bylo doposud, kdy Veolia vlastnila majoritní podíl v SčVK. Podstatným přínosem pro SVS je fakt, že odměna za poskytování servisních služeb bude přímo odvislá od efektivity, jaké SčS pod řízením Veolie dosáhne, a to při garantovaném výnosu pro SVS. Tento model přinese významnou úsporu oproti stávajícímu stavu, kdy je Veolia majoritním akcionářem SčVK. SVS bude mít navíc zaručený i kontinuální přístup k know-how francouzského koncernu.
 • Nový model fungování je výsledkem složitých vyjednávání, který byl akceptovatelný pro obě strany. Co přesně bude servisní společnost vykonávat pro provozovatele, určí servisní smlouva, která se nyní připravuje. Souběžně vedeme i jednání o finální podobě akcionářské dohody.

FÁMA 19:

Přes SčS půjde v nejbližších deseti letech většina investic do vodohospodářské infrastruktury.

REALITA:

 • O investicích rozhoduje, vždy bude rozhodovat i je realizovat pouze a jenom SVS, a to na základě pokynů akcionářů, tedy města a obcí.

FÁMA 20:

Servisní smlouvu získá SčS namísto SčVK.

REALITA:

 • Mezi SčVK a SVS bude i nadále uzavřena provozní smlouva na celou šíři činností tak, jak je definuje zákon o vodovodech a kanalizacích. Servisní smlouva bude uzavřena mezi SčVK a SčS. SčS bude prostřednictvím poskytování servisních služeb podporovat SčVK v provozování.

FÁMA 21:

Akcionáři, tedy zástupci měst a obcí, nesou za kroky SVS odpovědnost.

REALITA:

 • Veškerou odpovědnost v souladu se stanovami a Zákonem o obchodních korporacích, a to i v rovině trestněprávní, nese za úspěšné dosažení stanovených cílů představenstvo SVS.
 • Vedení SVS si stejně jako zástupci měst a obcí velmi dobře uvědomuje zásadní význam vodárenství a nutnost jeho bezproblémového fungování pro každého v severočeském regionu. Je to jeden z hlavních cílů, které si SVS v této dekádě vytyčila.

FÁMA 22:

Proces transformace neprobíhá ze strany vedení SVS transparentně

REALITA:

 • Projekt se realizuje ve svých postupných fázích, a to na základě pokynů a souhlasu akcionářů. Celý proces probíhá ze strany SVS zcela transparentně a jsou do něho zapojeny nejen orgány SVS, ale též přímo akcionáři.
 • Formou hlasování na valné hromadě akcionáři každoročně schvalují klíčové dokumenty a udávají směr, kterým má představenstvo SVS v dané věci postupovat.
 • Jelikož představenstvo SVS považuje za velice důležité, aby akcionáři měli o projektu maximum informací, snaží se jednotlivé kroky detailně vysvětlovat i na aktivech akcionářů. Ty pravidelně pořádá po jednotlivých okresech, odpovídá na veškeré dotazy a dává prostor otevřené diskusi.
 • Každý z akcionářů tak má jedinečnou možnost ověřit si, že kroky, které vedení SVS realizuje, jsou v plném souladu s tím, co je akcionářům předem prezentováno

FÁMA 23:

Vedení SVS se před hlasováním na VH 2017 snažilo znemožnit „konzultace akcionářů s někým zodpovědným“.

REALITA:

 • Vedení SVS jednalo a jedná v souladu se stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a v prvé řadě vždy s péčí řádného hospodáře a snažilo se neohrozit obchodní vyjednávání.
 • Charakteristickým rysem posledního roku byl zejména nespočet jednání se společností Veolia o podmínkách odkupu jejího podílu v SčVK ze strany SVS.
 • V rámci dotčených jednání SVS vždy pečlivě vážila a nadále váží, kdy má na svých podmínkách trvat, kdy přistoupit na kompromisní řešení a kdy a za jakou cenu ustoupit. Součástí těchto jednání byla i taktika a mnohdy nutnost zajistit důvěrnost některých informací odpovídajícím způsobem tak, aby v jednáních znamenaly pro SVS konkurenční výhodu. Tomu bylo vedení SVS nuceno své počínání podřídit a vzít za to na sebe veškerou odpovědnost.
 • Nejinak tomu bylo v případě zpřístupnění informací akcionářům před konáním valné hromady SVS 2017. SVS poskytovala příslušným osobám (akcionářům) informace bez omezení, avšak pod závazkem mlčenlivosti, který směřoval pouze k tomu, aby citlivé informace neunikly mimo SVS a okruh jejích akcionářů.
 • Představenstvo SVS se snaží s nejlepším vědomím a svědomím realizovat kroky, které SVS zajistí tím nejschůdnějším a nejvýhodnějším způsobem budoucí prosperitu a plnou kontrolu nad vodárenstvím v severních Čechách. Nese za to plnou odpovědnost, a to i v trestněprávní rovině.

 

Fakta k valné hromadě SVS 2017

 • Představenstvo SVS splnilo beze zbytku svou povinnost, aby pozvánka na valnou hromadu akcionářům poskytla dostatečné informace nezbytné k tomu, aby se dozvěděli, kdy a kde se bude valná hromada konat, ale též jaké záležitosti bude projednávat, tak aby se mohli (v dostatečném časovém předstihu) na valnou hromadu připravit se znalostí věci a aby mohli uvážit, jak budou hlasovat. Veškeré informace, které akcionář potřeboval pro to, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, jak na valné hromadě hlasovat, byly totiž akcionářům k dispozici.
 • Představenstvo SVS sice poskytovalo detailní informace akcionářům pod závazkem mlčenlivosti, ten však směřoval pouze k tomu, aby tyto informace neunikly mimo SVS a okruh jejích akcionářů.
 • Součástí prohlášení o zachování mlčenlivosti akcionáře bylo ustanovení, že akcionář byl oprávněn předat důvěrné informace členům svých orgánů (zastupitelstvu, radě) nebo zaměstnancům, kteří je potřebují znát pro realizaci příslušného bodu jednání valné hromady společnosti SVS či svým právním, účetním a daňovým poradcům, jejichž služby jsou nutné pro řádnou realizaci příslušného bodu jednání valné hromady společnosti SVS.
 • Valná hromada neschvalovala kupní smlouvu, tedy obchod, v rámci kterého dochází k nakládání s majetkem (tj. akciemi SVS), nýbrž schvalovala konečnou variantu k realizaci projektu. Akcionáři tedy hlasovali o výběru varianty C1, kterou je odkup 100% podílu v SčVK a následný in-house. Realizace a odpovědnost za realizaci jednotlivých kroků pak jsou v souladu se stanovami zcela v gesci orgánů SVS.
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.