Hrádek n.N., Liberecká II. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Hrádek n.N., Liberecká II. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
29.03.2022 – 31.08.2022
Hrádku nad Nisou, v ulici Liberecká, provedeme rekonstrukci zastaralého, poruchového, zkorodovaného vodovodu z roku 1900 a narušené, popraskané kanalizace. Stavba je koordinována se společností GasNet, která provede rekonstrukci plynovodu a s městem Hrádek nad Nisou, které plánuje rekonstrukci povrchů v Liberecké ulici.

 

Více o stavbě:

V ulici Liberecká v úseku od železničního přejezdu po ulici Školní se  nachází vodovodní řad z ocelového potrubí DN 175 mm. Byl uveden do provozu v roce 1900. Potrubí je zastaralé, poruchové, zkorodované. Další navazující vodovodní řady jsou již po rekonstrukci z roku 2000 a 2005.

V uvedené lokalitě se nacházejí 3 kanalizační stoky. Stoka A1 je tvořena z betonového potrubí (v chodníku) DN 300 mm. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, vykazuje korozi, chybně propojené přípojky, s narůstajícím počtem poruch.  Stoka A2 je tvořena z betonového potrubí (v chodníku) DN 600 mm. Potrubí je popraskané, vykazuje korozi, chybně propojené přípojky, chybějí části stěn a dna, s narůstajícím počtem poruch. Stoka A3 je tvořena ze železobetonového potrubí (uprostřed komunikace) DN 800 mm. Potrubí je v dobrém technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Hrádek nad Nisou a společností GasNet, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 166,5 metrů.

Pro nový vodovod bude použito hrdlové litinové potrubí DN 200 mm. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí a propoj se stávajícími vodovodními řady v ul. Liberecká a v ul. Smetanova. Stávající provozní hydrant bude zrušen a nebude nahrazen.

Stavba kanalizace zahrnuje přepojení splaškových přípojek DN 100 mm, DN 150 mm a DN 200 mm, propoj se stávajícími stokami v celkové délce 31,5 metrů z potrubí KTH DN 300 mm a DN 400 mm. Dále zahrnuje zrušení stávajících stok z betonového potrubí DN 300 mm v délce 142,0 metrů a DN 600 mm v délce 189,5 metrů zaplavením popílkem nebo hubeným betonem, včetně odbourání stávajících šachet do úrovně 1 metrů pod terénem. Trasy navrhované kanalizace a vodovodu jsou umístěny do stávající vozovky, přípojky zasahují do chodníků.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 14. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies