Klášterec n.O., Mírová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Klášterec n.O., Mírová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
28.03.2022 – 28.11.2022
V Klášterci nad Ohří, v Mírové ulici provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a narušené kanalizace. Stavba je koordinována se společností Innogy, která plánuje rekonstrukci plynovodu.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 150 mm z roku 1967, DN 100 mm z roku 1967, DN 80 mm z roku 1965, PE 63 z roku 1970. Potrubí je zastaralé.

Kanalizace je v Mírové ulici tvořena z kameninového potrubí DN 300 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1991. Rekonstrukce je vyvolaná nevyhovujícím stavem sítě. Dále je tvořena z BE DN 400 mm z roku 1697. Dle kamerové prohlídky je kanalizace bez závad.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí plynařů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 446 metrů a kanalizace v celkové délce 293 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena v upravené trase, která je navržena v koordinaci s rekonstrukcí plynovodů. Řad A začíná v křižovatce ulic Budovatelská a Sadová. V křižovatce ulic Budovatelská a Mírová se řad láme do ulice Mírová. Na vrcholu bude osazen hydrant. Řad z LT DN 100 bude veden až po křižovatku ulic Mírová a Na Vyhlídce. Přepojení do ulice Na Vyhlídce, bude rekonstruováno potrubím z LT DN 150 mm. Řad pokračuje ulicí Mírová od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce potrubím LT DN 80 mm. V místech za stávající armaturní šachtou bude vodovodní řad ukončen hydrantem. Původní armaturní šachta bude zrušena. Řad je u č.p. 391 přepojen na stávající řad LT DN 80 mm. Vodovodní řad povede v části své trasy v chodníku v souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi, je nutné zde rýhu kopat ručně. Na řad bude celkem přepojeno 22 ks přípojek.

Rekonstrukce kanalizace bude probíhat převážně ve stávající trase s úpravou v úseku kolize se stávajícím plynovodem. Na stoce bude nově vybudováno 11 ks šachet a zrušeno bude 11 ks původních šachet. Stoka bude zahloubena. K zahloubení dojde i na trase v okolí ŠA2-ŠA3, kde v současné době dochází k zanášení stoky a přípojek. Stoka A začíná šachtou ŠA1 v ulici Mírová u č.p. 404. Nová stoka A z KTH DN 300 mm bude napojena v šachtě na stávající potrubí BE 400 s výstelkou rukávcem. Na stoku bude přepojeno 28 ks přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 09.05.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 28. listopadu 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies