Lovosice, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Lovosice, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.04.2022 – 27.12.2022
V Lovosicích, v ulici Máchova provedeme rekonstrukci narušené kanalizace z roku 1928 a zastaralého vodovodu z roku 1954.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řád z litinového potrubí DN 80 mm, v délce 437 metrů. Do provozu byl uveden v roce 1954. Vodovodní řad je již dožilý.

Kanalizace je v uvedené lokalitě tvořena z BE DN 400 mm, v délce 158 metrů. Hloubka uložení je 1,6 - 2 metry pod terénem. Do provozu byla uvedena v roce 1928. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizační stoka praskliny, netěsnosti ve spojích, chemické narušení, korozi. Kanalizační šachty mají poškozené stupačky a nedostatečný profil. Dále je stoka tvořena BE Vejce 500/750 mm. Ta byla uvedena do provozu v roce 1928. Hloubka uložení je 1,7 – 1,9 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje netěsnosti spojů, místy kaverny, praskliny. Kanalizační šachty mají nedostatečný profil a chybí stupačky.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 439,1 metrů a kanalizace v celkové délce 450,4 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ulic Máchova a Vrchlického. Dále pak pokračuje v celé délce rekonstrukce u pravého okraje místní komunikace, až k odbočení směrem doprava k ulici Svatopluka Čecha. Odtud vede trasa v zeleném pásu vpravo až k napojení na stávající řad LT 100 mm v ul. Svatopluka Čecha. Rekonstrukce vodovodního řádu bude provedena z potrubí z polyetylenu PE 100 RC + d90, PE 100 RC + d63, PE 100RC + d110. Na rekonstruovaném řadu jsou osazeny podzemní hydranty DN 80 mm, které budou v rámci stavby vyměněny, jejich poloha se stavbou nezmění.

Rekonstrukce kanalizace začíná v prostoru křižovatky ulic Máchova a Vrchlického napojením na stávající kanalizaci z kameninového porubí DN 600 mm a pokračuje ve středu komunikace až k šachtě S2, umístěné v prostoru křižovatky ulic Máchova a Jungmannova. Odtud trasa stoky pokračuje u levého okraje místní komunikace až k šachtě S10, kde stoka odbočí doprava a vede opět středem komunikace až do prostoru křižovatky ulic Máchova a Svatopluka Čecha. Rekonstrukce bude provedena z kameninového potrubí KA DN 300 mm v délce 157,3 metrů, KA DN 400 mm v délce 147,7 metrů a KA DN 500 mm v délce 145,4 metrů. Součástí rekonstrukce je i přepojení všech domovních přípojek a přípojek od stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizace, vodovodu i přepojení veškerých přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu. Jedná se o rekonstrukci stávajícího podzemního zařízení, kanalizační stoky a vodovodního řadu, ve stávající trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 25.05.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 27. prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies