Šluknov, Přemyslova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Šluknov, Přemyslova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
07.04.2017 – 07.09.2017
Jedná se o rekonstrukci kanalizace v havarijním stavu a 125 let starého inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 55 obyvatel.


Více o stavbě:


V Přemyslově ulici je stávající kanalizace tvořena dvěma úseky z betonu o vnitřním průměru 300 mm. Pocházejí z roku 1973. Jak prokázala kamerová prohlídka, kanalizace je ve velmi špatném až havarijním stavu – zkorodovaná nad 50 %, zdeformovaná, popraskaná, vykazuje díry ve dně a chybějící dno, v důsledku čehož vznikají kaverny. Hrozí zborcení stoky, jež je uložena v hloubce do 2,7 m v komunikaci, v souběhu se zatrubněným potokem, který obec plánuje k rekonstrukci. V téže ulici je veden také vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm. Inkrustovaný řad z roku 1892 plánuje SVS vyměnit současně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 192,08 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 90 mm v délce 184,57 metrů. K výměně potrubí dojde převážně v souběhu v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující stávající řady a stoky. Co se týče trasy, v místě křížení Přemyslovy a Dvořákovy ul. bude trasa kanalizace vymístěna ze soukromého pozemku. Původní část kanalizace bude zalita cementopopílkovou směsí. Dojde i ke změně trasy vodovodu, aby byl v souběhu s kanalizací. Závěrem stavby SVS dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2017. Stavební práce začaly a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 7. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s investiční akcí města, plánovanou rekonstrukcí zatrubněného potoka a návaznou obnovou povrchů, aby se zamezilo zásahům do nové komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies