Štětí, ul. 1. máje, Litoměřická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Štětí, ul. 1. máje, Litoměřická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
28.07.2017 – 06.12.2017
V rámci naší investiční akce budou zrekonstruovány tři nevyhovující úseky kanalizace a rozváděcí vodovod.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace z roku 1935 v ul. 1. máje je  je tvořena úseky z různých materiálů a profilů: je z betonu vejčitého profilu 400/600 mm, z betonu vnitřního průměru (DN) 500 mm a z kameniny DN 400 mm. V přiléhající části Litoměřické ulice je stoka z roku 1977 z betonu DN 300 a 200 mm. Stoky jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka - zkorodované i nad 50 %, popraskané a netěsné, v důsledku čehož vznikají kaverny. V ul. 1. máje mezi křižovatkami s ul. Dlouhá a Palackého je veden rozváděcí vodovod z azbestocementu DN 80 z roku 1959. SVS rozhodla o současné výměně tří dílčích úseků dožilé kanalizace (stoka A, B, C) a vodovodu, který je z nevyhovujícího materiálu. Stoky a řad jsou vedeny v místních komunikacích.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny DN 500 mm v délce 154 metrů, DN 400 mm v délce 98 metrů a DN 300 mm v  délce 103 metrů. Úsek kanalizace vejčitého profilu bude sanován bezvýkopem v délce 103 metrů, ostatní úseky kanalizace budou rekonstruovány v otevřeném paženém výkopu. Pro rekonstrukci vodovodu bezvýkopovou metodou berstlining se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu DN 80 mm v délce 322 metrů. Součástí stavby je zrušení 166 metrů původní kanalizace zaplavením cementopopílkovou směsí, přepojení všech stávajících 25 domovních vodovodních přípojek a 66 kanalizačních přípojek a propoje zrekonstruovaných úseků na navazující stávající řady a stoky. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. července 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (34. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 6. prosince 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies