Česká Lípa, Luční, Šrámkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Lípa, Luční, Šrámkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.06.2018 – 19.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 279 metrů a vodovodu v délce 309,2 metrů.


Více o stavbě:

V ul. Luční a Šrámkova se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 90 z roku 1975. Potrubí je značně poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující stav kanalizace, ta je provedena z kameniny průměru DN 250 a DN 300. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1973. Potrubí je netěsné, popraskané, místy chybí části trub, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizační stoky za nové potrubí z kameniny DN 300 v celkové délce 279,0 m, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí DN 150÷200. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu za nové potrubí z polyetylenu PE 90 v celkové délce 309,2 m, vč. přepojení domovních přípojek d32. V prostoru křižovatky ulic Šrámkova x Janáčkova bude rekonstruovaný vodovod napojen na stávající vodovod LT 80/PE 90. V ul. Šrámkova, v blízkosti č. p. 2442, bude vodovod ukončen a bude zde osazen podzemní hydrant, který bude sloužit jako vzdušník. V prostoru křižovatky ulic Luční x U Výtopny bude rekonstruovaný vodovod napojen na stávající vodovod PE 90/PE 63. Na rekonstruovaném řadu v ulici Luční je v současné době osazen nadzemní hydrant, který bude v rámci stavby zrušen. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu bude prováděna v ulici Šrámkova kryté asfaltobetonem a v ulici Luční z části v komunikaci kryté asfaltobetonem a z části v chodnících a vjezdech se zámkovou dlažbou a v zeleni.

Rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z větší části uloženo do společného výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 19. června 2018. Zhotovitel bude následně zajišťovat vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou ve 27. týdnu (začátkem července). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 19. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies