Chbany - Poláky, stavebně-technické úpravy ČOV

Chbany - Poláky, stavebně-technické úpravy ČOV
02.10.2017 – 31.01.2018
Provedeme stavebně-technické úpravy na ČOV Poláky, která má kapacitu 230 ekvivalentních obyvatel.


Více o stavbě:

Komunální mechanicko-biologická ČOV Poláky má kapacitu 230 EO (ekvivalentních obyvatel). Nachází se severovýchodně od obce na oploceném pozemku v majetku státu. Přečištěné vody jsou z ČOV vypouštěny do pravostranného bezejmenného přítoku vodní nádrže Nechranice. Před lapákem písku a štěrku se nachází oddělovací objekt, který v případě deště odvádí nepřečištěné vody obtokem do výústního objektu, umístěného ve svahu nad uvedeným recipientem. V případě přívalových srážek ale dochází k neřízenému odtoku odlehčených vod po terénu a ke znečišťování pozemku shrabky, čemu se SVS rozhodla zamezit.

V rámci investiční akce SVS dojde k osazení nových samočistících česlí s integrovaným lisem na shrabky do nové železobetonové jímky umístěné před oddělovací objekt v areálu ČOV. Jímka bude vybavena obtokovým žlabem a ručními česlemi. Odtok z ČOV bude rekonstruován za použití stoky z polypropylénu vnitřního průměru 500 mm v délce 40 metrů, napojené na stávající kanalizaci novou šachtou. Bude realizován výústní objekt vč. úpravy břehů recipientu. Pro česle bude vybudována nová přípojka vody, přípojka elektro a rozvaděč. Objekt kalových polí, kalové
a čerpací jímky bude zrušen.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. října 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (40. / 41. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. ledna 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies