Hrádek nad Nisou, Zlatá výšina, Jílová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrádek nad Nisou, Zlatá výšina, Jílová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
06.03.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce a vodovodu v délce 250 metrů a kanalizace v délce 186,5 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Zlatá výšina se nachází vodovodní řad z PVC průměru 90 mm, uvedený do provozu v roce 1985. Potrubí je z nekvalitního materiálu, často praská. V ulici Jílová se nachází vodovod z oceli průměru 70 mm, který pochází z roku 1900. Řad je zastaralý, inkrustovaný a zkorodovaný, a zároveň je již kapacitně a technicky nevhodný pro další nová napojení. V ulici Zlatá výšina se nachází betonová kanalizační stoka průměru 200 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí je popraskané, chybějí části stěn, je silně zkorodované a má netěsné spoje. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 250 metrů a kanalizace v délce 186,5 metrů.

V rámci rekonstrukce bude vyměněn vodovodní řad z potrubí HDPE DN 80 (vysokohustotní polyetylen průmru 80 mm) v délce 138 metrů (řad „1“) v ulici Jílová a HDPE DN 80 v délce 112 m (řad „2“) v ulici Zlatá výšina. Součástí rekonstrukce řadu je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci stoky v ulici Zlatá výšina. Stoka je navržena z kameninového potrubí průměru 250 mm v délce 177 m a propoj z kameninového potrubí průměru 250 mm v délce 9,5 m. Součástí akce je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení všech přípojek a stok z okolních ulic.

Rekonstrukce stoky a vodovodních řadů bude probíhat v předpokládané stávající trase a niveletě. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. března 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. 6. července 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies