Jeníkov, Oldřichov - odstranění výusti TP 40

Jeníkov, Oldřichov - odstranění výusti TP 40
07.03.2018 – 07.07.2018


Více o stavbě:

Stávající kanalizační systém v obci Oldřichov je rozdělen na dvě části. První a větší část systému je zakončena na ČOV. Menší část obce, za tratí ČD, má však kanalizační systém zakončen výustí TP40, do které jsou odváděny dešťové i splaškové vody z této lokality.

Předmětem stavby je tak odstranění kanalizační výusti TP40, kterou jsou nyní odváděny dešťové i splaškové vody do koryta vodního toku Bouřlivec. Odpadní vody jsou tak z přilehlých objektů svedeny bez přečištění do potoka, což je nežádoucí stav. Z tohoto důvodu dojde k investiční akci SVS, která spočívá v provedení opatření k převedení odpadních vod na stávající kanalizační systém, zakončený na ČOV. 

Na páteřní stoce bude osazena oddělovací komora, která podchytí splaškové vody, které budou odvedeny do navrhované čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody čerpány výtlakem do stávající ČSOV Oldřichov 9 – Náves. Dešťové vody budou i nadále přepadávat do stávající stoky a odtékat do vodoteče.

Navržena je ČSOV s kapacitou 3,6 l/s, do které budou Stokou „A“ z kameninového potrubí DN 150 v délce 4,26 metrů a kameninového potrubí DN 250 v délce 2,19 metrů přitékat odpadní vody podchycené v nové oddělovací komoře. Pro ochranu oběžných kol čerpadel před poškozením bude na přítoku do ČSOV vybudována revizní šachta Š1 s kalovým prostorem.

Navržen je výtlak odpadních vod v celkové délce 149,32 metrů, který bude proveden z potrubí PEHD d90x8,2 mm PE100 RCplus SDR11, které bude ukládáno bezvýkopovou technologií řízeného podvrtu. 

Trasa výtlaku vedená pod tratí ČD a pod silnicí SÚS ÚK bude uložena do chráničky DN150, která bude uložena též technologií řízeného podvrtu.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. března 2018. Stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech (13. týden) a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 7. července 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies