Klášterec nad Ohří, Sadová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Klášterec nad Ohří, Sadová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
14.03.2018 – 15.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v délce 403 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 125 mm, uvedeným do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý a inkrustovaný, což způsobuje poruchy. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené úsekem z kameninového potrubím průměru DN 500 mm, a úsekem s betonovým potrubím průměru DN 600 mm. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, korozi, protispády i deformaci stoky. Dále je součástí rekonstrukce navazující potrubí stoky z betonu průměru DN 500 v délce 50 metrů v ulici Budovatelská. Kanalizace je v nedostatečném sklonu a směrovém oblouku mimo šachtu. Vzhledem k nevhodnému zaústění dochází k častému zanášení úseku. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační stoka vyměněna za nové kameninové potrubí DN 500 v délce 354,30 metrů (ul. Sadová) a DN 400 v délce 49 metrů (ul. Budovatelská), zároveň dojde k přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Dále bude vyměněno stávající vodovodní potrubí za nové potrubí z tvárné litiny průměru DN 100 v celkové délce 354,30 metrů (ul. Sadová) a úsek z tvárné litiny DN 100 v celkové délce 49,7 metrů (ul. Budovatelská), vč. přepojení domovních přípojek.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena paženým výkopem v délce kanalizace 404 m v souběhu, přepojení vodovodu je provedeno samostatným paženým výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. března 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 26. října 2018. Stavba je koordinována s městem Klášterec n. O., které bude provádět rekonstrukci místní komunikace v ulici Sadová. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies