Liberec, Husitská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Husitská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.04.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 509 metrů a vodovodu v délce 526 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Husitská se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 100 mm, uvedený do provozu v roce 1954. Potrubí je zastaralé, inkrustované a poruchové. V souběhu s vodovodem je vedena kanalizace z kameniny DN 300, na které evidujeme poškozené šachty a z důvodu těsného souběhu dojde k výměně tohoto úseku v délce cca. 50 metrů. Dále kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav stoky z betonu DN 300. Potrubí je popraskané, obroušené, chybí části dna, jsou poškozené kanalizační šachty. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 526 metrů a kanalizace v délce 509 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí z tvárné litiny DN 100 v celé délce. V ulici Husitská se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodů prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizací v otevřeném výkopu, bude potrubí uloženo do společného výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude rekonstrukce propojení vodovodních řadů v křižovatkách s ulicí Čerchovská, s ul. Na Bojišti, s ul. Jugoslavská, s ul. Hraničářská a propoj se stávajícím vodovodním řadem (ul. Husitská) před křižovatkou s ul. Hanychovská. Další součástí rekonstrukce vodovodního řadu jsou 3ks nových provozních podzemních hydrantů a 1 ks stávajícího nadzemního hydrantu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. dubna 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Od 27. dubna dojde k frézování stávajícího povrchu. Zhotovitel zahájí vlastní výkopové práce začátkem května 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště, tj. 17. září 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies