Most, Alej Boženy Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Alej Boženy Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
10.08.2017 – 31.10.2018
V rámci této stavby budou v Mostě zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou investiční akcí města.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě se zástavbou rodinných domů je tvořen úseky z litiny vnitřního průměru (DN) 250, 150 a 80 mm, uvedených do provozu v letech 1935 - 1951. Řady jsou dožilé a poruchové. Kanalizace pochází z roku 1960. Je tvořena betonovým potrubím DN 300 mm a litinovým potrubím DN 200 mm (výtlak z ČSOV Most – Slovanská). Potrubí vykazuje korozi místy nad 50 %, praskliny, díry ve dně a prorůstající kořeny. Kanalizační výtlak je inkrustovaný. Kanalizace a vodovod jsou vedeny převážně v místní asfaltové komunikaci. SVS rozhodla o jejich rekonstrukci převážně v nových trasách, pouze v části ulice Jána Kollára a Na Vyhlídce dojde k uložení vodovodu bezvýkopem do stávající trasy.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci tří stok kanalizace v otevřeném výkopu použije kamenina DN 300 a 250 mm v celkové délce 432,18 metrů. Pro rekonstrukci výtlaku se použije litinové potrubí DN 200 mm v délce 53,67 metrů. Původní kanalizace z betonu DN 300 mm bude v délce celkem 416 metrů zrušena zaplavením cementopopílkovou směsí. Pro rekonstrukci čtyř řadů vodovodu v celkové délce 1031,87 metrů se použije litinové potrubí DN 250 mm v délce 442,12 metrů, DN 200 mm v délce 149,58 metrů, DN 100 mm v délce 10,73 metrů a DN 80 mm v délce 136,43 metrů, a potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 293,01 metru. Součástí stavby je přepojení stávajících 22 domovních vodovodních přípojek, 26 kanalizačních přípojek a propoje rekonstruovaných úseků na stávající řady a stoky. Závěrem dojde k  obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. srpna 2017. Stavební práce budou zahájeny nabytí právní moci stavebního povolení (předpoklad 34. týden) a podle aktualizovaného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2018. Stavba SVS bude realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k rekonstrukci konstrukčních vrstev komunikace Alej B. Němcové.

Rekonstrukce vodovodu v ul. Alej B. Němcové (v první etapě bude realizována rekonstrukce vodovodu - řad 1  a to v úseku ul. Alej B. Němcové Km 0,15417 - Km 033882, kde by následně měla proběhnout pokládka živ. krytu) mají být dokončeny nejpozději do 15. září 2017. Dále bude stavba pokračovat v ul. Spojovací, U Školy, Jana Kollára a Na Vyhlídce, a to nejpozději do 31. prosince 2017.

Druhá část rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Alej B. Němcové (od domu č.p. 1179/31 až ke křižovatce Chmelná a Jana Opletala) bude pokračovat dle klimatických podmínek v roce 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies