Most, Hřbitovní - rekonstrukce vodovodu

Most, Hřbitovní - rekonstrukce vodovodu
15.02.2018 – 15.06.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 225,3 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky ocelového potrubí vnitřního průměru DN 100 až DN 150, uvedeného do provozu roku 1973. Vodovodní řady jsou dožilé a často poruchové. Kromě toho část vodovodu prochází armaturní šachtou, kde je umístěn kanalizační výtlak a horkovodní potrubí. Tento úsek je potřeba vymístit. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 225,3 metrů.

Pro rekonstrukci bude použito polyetylenové potrubí průměru DN 160 v délce 219,58 metrů, a průměru DN 125 v délce 5,71 metrů. Potrubí bude v první části (v km 0,0000 – 0,08815) vedeno v nové trase z důvodu vymístění z armaturní šachty, kde jsou vedeny rozvody tlakové kanalizace. Stávající armatury umístěné ve stávající šachtě budou přemístěny do nově navržené armaturní šachty, umístěné na pozemku Statutárního města Mostu. Velikost šachty je přizpůsobena velikosti přemísťovaných armatur (vodoměrná a redukční linka).

V rámci rekonstrukce vodovodu bude na potrubí vysazena odbočka se šoupětem a záslepkou pro budoucí stavbu akce „Minimost“ (investor Statutární město Most, projektant Báňské projekty Teplice a.s.).

Potrubí v druhé části (od km 0,08815 – 0,21238) je vedeno po pozemcích již nyní zasažených trasou vodovodu, ale konfigurace trasy je upravena tak, aby v co nejmenší míře byla vedena pod komunikací v ulici Hřbitovní a současně respektovala budoucí bytovou zástavbu. Stávající vodovod bude odpojen včetně zrušení a zasypání armaturní šachty na odbočce pro EHCG a.s. (Rico Most).

Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože, křížení s komunikacemi bude pomocí ocelových chrániček. Součástí stavby je přepojení všech současných vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. února 2018. Stavební práce začnou v těchto dnech vytyčením inženýrských sítí a zřízením staveniště. Vlastní zemní práce budou zahájeny ve 14. týdnu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. 15. června 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies