Obrnice, České Zlatníky, u kostela - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Obrnice, České Zlatníky, u kostela - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
20.04.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 396,6 metrů a kanalizace v délce 24 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky ocelového potrubí v dimenzích DN 63, DN 80 a DN 100. Vodovodní řady byly uvedeny do provozu roku 1964 a jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Dále se zde nachází úsek kanalizace z PVC průměru DN 200 z roku 1992. Potrubí vykazuje deformaci, ovalitu a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Dále se zde nachází kanalizace z PVC DN 250 z roku 2010, která je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stávající poruchové ocelové vodovodní potrubí bude nahrazeno potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE PE100 RC+ v celkové délce 396,6 m. Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny vodovodní přípojky v celkovém počtu 19 ks. Rekonstrukce vodovodního potrubí bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy. Součástí rekonstrukce je výměna tvarovek a armatur. Před realizací stavby budou odstraněny zpevněné povrchy, keře a živé ploty, které rostou přímo v trase vodovodu. Po realizaci budou zhotovitelem obnoveny povrchy do původního stavu včetně obnovy keřů a živých plotů.

Dále je předmětem stavby rekonstrukce stávající stoky splaškové kanalizace ve stávající trase. Kanalizační potrubí se nachází v celé délce v AB komunikaci/stání vozidel. Stávající porušené plastové potrubí PVC KG DN200 bude nahrazeno za nové PVC (KG, PVC-U) DN200 v celkové délce 24,0 m. Dále bude provedena úprava zhlaví stávající šachty SŠ2 – bude provedeno ubourání stávající šachty včetně kónusu a bude provedeno nové vyskládání z kanalizačních skruží včetně osazení nového rámu a poklopu. Na rekonstruovaném úseku se nenachází kanalizační přípojky. Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou začátkem července. Podle aktualizovaného harmonogramu dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies