Rumburk, Jiříkovská – odstranění výusti DC 89

Rumburk, Jiříkovská – odstranění výusti DC 89
27.06.2018 – 27.12.2018
Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti DC89 a odvedení odpadních vod kanalizační sítí na ČOV Varnsdorf.


Více o stavbě:

Stoka z betonu DN 500 jednotné kanalizace v Jiříkovské ulici odvádí prostřednictvím výusti DC 89 odpadní vody do rigolu železniční tratě v místě jejího křížení s Jiříkovskou ulicí. Železničním propustkem a dalším propustkem pod Jiříkovskou ulicí pokračují odpadní vody malou vodotečí se zaústěním do potrubí až do koryta Lučního potoka. Stoka v Jiříkovské ulici pochází z roku 1902.

Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti DC89 a odvedení odpadních vod z další části Rumburka kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod Varnsdorf. V ul. Barvířské bude jako přílož provedena rekonstrukce vodovodu.

Stavba řeší přepojení výusti DC 89 na stávající stoku jednotné kanalizace v ulici Bezručova. Stávající stoka v ulici Jiříkovské bude zachována včetně přípojek. Stoka „A“ začíná ve směru toku vody nad přejezdem Jiříkovské ulice s železniční tratí Rumburk - Jiříkov napojením stávající stoky BE 500. Pro novou stoku bude použito potrubí z kameninových trub KT DN 500 v délce 229 metrů. Stoka podchází protlakem v ocelové chráničce železniční trať i Jiříkovskou ul. (silnice II/263), vede po soukromém pozemku podél koryta vodoteče, dále pokračuje na pozemcích města do ul. Barvířské. Končí v nové šachtě v ul. Bezručova, napojením na stoku ze sklolaminátu DN 400. Původní podchod stoky pod Lučním potokem bude veden mimo stávající mostek tak, aby byl zachován provoz na mostku po celou dobu stavby. Podchod potoka bude řešen jako dvouramenná shybka ze sklolaminátového potrubí DN 200 a DN 400 v betonovém bloku.

V souběhu se stokou v Barvířské ulici bude z prostorových důvodů provedena výměna stávajícího vodovodu z oceli DN 50 za potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN 80 v délce 109 metrů. Pod Lučním potokem bude vodovod uložen v ocelové chráničce v souběhu s kanalizační shybkou ze sklolaminátového potrubí DN 400 v betonovém bloku.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce začnou po 15. srpnu 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 27. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies