Rynoltice, VDJ Rynoltice – rekonstrukce

Rynoltice, VDJ Rynoltice – rekonstrukce
20.08.2018 – 02.12.2018
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu Rynoltice.


Více o stavbě:

Vodojem před spotřebištěm o objemu 1 x 150 m3 leží na jižním svahu Lužických hor v nadmořské výšce 393,36 m n. m vlevo od komunikace, která spojuje obce Rynoltice a Polesí. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1971 a v současnosti stavební i technologická část odpovídá jeho stáří.

Jedná se o zemní jednokomorový vodojem tvořený kruhovou akumulační nádrží. Konstrukce vany akumulační nádrže včetně stropu je železobetonová prefabrikovaná. Stěny jsou segmentově vyskládány z panelů, na které jsou uloženy trojúhelníkové stropní panely. Ty jsou uprostřed nádrže podporované sloupem s úložnou hlavicí. Stěnové panely jsou opatřeny cementovou omítkou, dno je monolitické betonové. S manipulační komorou je akumulační nádrž propojena přes vstupní část manipulační komory. Vstup do nádrží je zajištěn ocelovým žebříkem.

Stav povrchů a konstrukcí nádrží vodojemu je velmi proměnlivý. Cementová omítka na stěnách je mírně degradovaná vyluhováním a lokálně byla zaznamenána koroze výztuže. Povrch sloupu je obdobný jako v případě stěn. Povrch dna je taktéž mírně degradovaný vyluhováním. Stropní panely jsou lokálně napadené korozí výztuže, dosud bez oddělených krycích vrstev. Zámečnické prvky jsou napadeny celoplošnou korozí. Značnými poklesy je lokálně narušen zásyp nádrže s odhalenou konstrukcí stropu akumulace. Většina trubního a armaturního vystrojení je ve velmi špatném technickém stavu zejména z důvodu koroze. Z výše uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce stavební i technologické části vodojemu.

Jedná se o rekonstrukci uvnitř objektu. V rámci rekonstrukce dojde k výměně technologie a k sanaci betonových konstrukcí, na kterých je obnažená výztuž, a dále bude provedena oprava omítek, výměna zámečnických konstrukcí, nová vzduchotechnika. V nádrži bude vyměněno potrubí nátoku, odběru a bezpečnostního přelivu. Zámečnické konstrukce budou z kompozitního materiálu. Vodojem je ve svahu, vstup po betonových schodech bude nahrazen lehkými schody, před vstupem do objektu bude podesta. Vodojem bude nově oplocen.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. srpna 2018. Vlastní stavební práce probíhají od pondělí 20. srpna 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies