Teplice, Sobědruhy, Srbická – odstranění výustí TP 07 a TP 08

Teplice, Sobědruhy, Srbická – odstranění výustí TP 07 a TP 08
08.03.2018 – 30.06.2018
Předmětem stavby je převedení odpadních vod z výustí TP 07 a TP 08 na stávající kanalizaci zakončenou ČOV Bystřany.


Více o stavbě:

Stávající gravitační kanalizace v ulici Srbická je z kameninového potrubí průměru DN 200 a je zakončena kanalizačními výustěmi TP07 a TP08. Odpadní vody jsou z přilehlých objektů svedeny bez přečištění do strouhy u komunikace III/25351. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav. Zároveň byla provedena kamerová prohlídka, která prokázala, že část stoky je zborcená, a stávající kanalizační šachty jsou nevyhovující.

Z uvedených důvodů dojde k investiční akci SVS, která spočívá v provedení opatření k převedení odpadních vod z výustí TP07 a TP08 na stávající kanalizační systém, zakončený na čistírně odpadních vod v Bystřanech. Přepojení kanalizačních výustí bude provedeno výstavbou nové kanalizace v délce 136,20 metrů z materiálu PVC průměru DN 200 a rekonstrukcí stávající kanalizace v úseku mezi šachtami Š 102941 a Š 10294 a v úseku mezi Š 102939 a Š 5. Rekonstruované úseky budou provedeny rovněž z PVC DN 200. Celková délka kanalizace je 163 metrů. Na vybudovanou kanalizační stoku budou přepojeny kanalizační přípojky všech objektů a uličních vpustí. Část zrušené kanalizace bude zapopílkována. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčené stavbou.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. března 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny 18. dubna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies