Tisá - kanalizační výtlak a nová ČSOV

Tisá - kanalizační výtlak a nová ČSOV
27.04.2017 – 27.01.2018
Vybudováním výtlaku a čerpací stanice odpadních vod vyřešíme likvidaci odpadních vod v obci s 650 obyvateli.


Více o stavbě:


Obec Tisá leží v blízkosti státní hranice s Německem, v lokalitě Labských pískovců. Vodovod v obci je z velmi křehké litiny vnitřního průměru 100 mm, což je příčinou opakovaných poruch a stížností, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu s vodovodem je vedena bezporuchová kameninová kanalizace. Současně bylo rozhodnuto, že v rámci stejné akce bude z úsporných důvodů řešeno odkanalizování, a to vybudováním čerpací stanice odpadních vod a nového kanalizačního výtlaku, zakončeného na ČOV Tisá. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 695 metrů. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií berstlining (spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a současném zatahování nového potrubí stejného nebo většího průměru do potrubí stávajícího). Zároveň dojde k vybudování čerpací stanice odpadních vod, která bude odpadní vody převádět do kanalizace, zakončené na ČOV Tisá. Tato ČSOV, která nahradí původní ČOV s půdním filtrem, bude tvořena armaturní komorou a mokrou jímkou. Bude k ní zřízena přípojka elektro v délce 56 metrů. V souběhu s rekonstrukcí vodovodu dojde k vybudování kanalizačního výtlaku za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 90 mm v délce 705 metrů. Stavba bude v souběhu realizována v délce cca 630 metrů v komunikaci ve správě SÚS Ústeckého kraje a zbývající část mimo komunikaci. Závěrem dojde k obnově povrchů, a to v komunikaci v šíři poloviny vozovky. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. dubna 2017. Stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do devíti měsíců od předání staveniště, tj. do 27. ledna 2018. Stavba SVS bude provedena v návaznosti na jinou investiční akci SVS, v jejímž rámci dochází v období 06/2016 – 04/2017 k intenzifikaci ČOV Tisá.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies