Ústí nad Labem, Klíšská, U Městských domů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí nad Labem, Klíšská, U Městských domů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
02.05.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 313,07 metrů a vodovodu v délce 294,1 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad, tvořený litinovým potrubím DN 150, který byl uveden do provozu 1958. Stav odpovídá stáří materiálu, potrubí je zkorodované. V souběhu s vodovodem vede kanalizace z betonového potrubí DN 400 a úsek rovněž z betonu DN 500, stoky pocházejí z roku 1935. Kamerová prohlídka prokázala netěsné spoje, kaverny, je viditelná zemina, praskliny a místy koroze výrazně nad 50 %. Z uvedených důvodů SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 313,07 m a vodovodu v celkové délce 294,1 m.

Stávající kanalizace bude vyměněna za kameninu DN 400 klasickou výkopovou metodou. Součástí rekonstrukce bude přepojení 22 ks kanalizačních přípojek a výměna 12 ks revizních šachet. Z toho Stoka „A“ – 160,43m – 8 ks přípojek a 8 revizních šachet, Stoka „B“ – 152,64m – 14ks přípojek a 4ks revizních šachet. Stávající betonová stoka DN400 v délce 37m mezi stokou „A“ a stokou „B“ bude zapopílkovaná.  Stávající revizní šachta v křižovatce u VŠ kolejí Š09 bude pouze vyspravena.

Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodu LT 150 v celkové délce 294,10m. Rekonstruovaný vodovod bude vyměněn za tvárnou litinu DN150 klasickou výkopovou metodou. Součástí rekonstrukce bude i přepojení 5ks vodovodních přípojek, likvidace stávajícího nadzemního hydrantu a osazení nového nadzemního hydrantu na konec rekonstruovaného řadu. Dále bude provedeno přepojení 6ks stávajících vodovodních řadů + napojení na stávající řady na začátku rekonstrukce. V rámci rekonstrukce vodovodu bude zrušena stávající armaturní šachta.

Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. května 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začínají v těchto dnech, osazením dopravního značení, následovat bude sejmutí asfaltu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 2. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies