Železný Brod, Trávníky, Malé náměstí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Železný Brod, Trávníky, Malé náměstí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
23.05.2018 – 23.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 752,5 metrů a kanalizace v délce 431,1 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a vodovodu. K rekonstrukci stávajících kanalizačních stok dojde v ulicích „Malé nám.“, „Jirchářská“, Železná“ a „Fr. Balatky“. V uvedených ulicích se nachází stoka z betonového potrubí v dimenzích DN 250 až DN 400, úsek z betonového vejce DN400/600, a dále pak úseky z kameniny DN 300. Kamerová prohlídka prokázala staticky narušené potrubí, chybí části stěn, stoka je netěsná a dochází k nátoku balastních vod.

Kanalizační stoky jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích (vlastník město Železný Brod a KSS LK). Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 431,10 m. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 (88,00 m) a DN 300 (343,10 m) vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.

Dále dojde k rekonstrukci kanalizační stoky v ulici „Zahradnická“. Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci „Zahradnická“ (vlastník město Železný Brod) a částečně (napojení do stávající stoky) v ul. Železná (vlastník KSS LK). Celková délka rekonstrukce kanalizační stoky je 167,50 m. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.

V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím rekonstrukce vodovodního řadu.

Dále dojde k rekonstrukci stávajících vodovodních řadů v ulicích „Malé nám.“, „Jirchářská“, Železná“, „Křížová“, „Hluboká“, „V Trávníkách“ a „Zahradnická“. Vodovodní řady jsou tvořeny potrubím z litiny v dimenzích DN 50 až DN 125.

Vodovodní řady jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích (vlastník město Železný Brod a KSS LK). Celková délka rekonstrukce vodovodních řadů je 745,50 m + 7,0 m pro propojení stávajících vodovodních řadů. Rekonstrukce bude provedena z vodovodních hrdlových trub z tvárné litiny DN 150 (66,50 m) a DN 80 (679,00 m). propojení stávajících řadů bude provedeno z TLTH DN 200 (2,5 m) a TLTH DN 125 (4,5 m). Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba je koordinována s dalšími plánovanými investicemi v uvedené lokalitě: obnova povrchů majiteli komunikací (město Železný Brod a Krajská správa silnic Libereckého kraje).

Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2018. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 24. týdnu) a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 23. listopadu 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies