Žiželice, Stroupeč – náhrada zdroje

Žiželice, Stroupeč – náhrada zdroje
16.08.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je náhrada zdroje Stroupeč a to výstavbou nového přívodního řadu.


Více o stavbě:

Voda z prameniště Stroupeč měla vydány výjimky pro některé zhoršující se kvalitativní parametry, proto bylo nakonec prameniště odstaveno, a voda nahrazována navážením pitné vody do vodojemu s pomocí cca 20 cisteren měsíčně. Realizaci stavby se podařilo zahrnout do investičního plánu letošního roku až po zdlouhavých jednáních.

Komplikace byly v zajištění průchodnosti územím s trasou navrženého přívodního řadu. To se postupně podařilo dořešit uzavřením smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) s jednotlivými vlastníky pozemků. Zároveň jsme byli nuceni vyčkat dokončení dědického řízení s ohledem na úmrtí jednoho z vlastníků pozemků v trase zamýšleného přívodního řadu.

V jarních měsících tohoto roku jsem tak mohli připravit soutěž na zhotovitele a k datu 30. července 2018 došlo k podpisu smlouvy o dílo. Co se vlastní stavby týče – dojde k výstavbě přívodního řadu v délce 1239,10 metrů, napojeného na stávající zásobní řad v obci Záhoří. Pro nový přívodní řad bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD100RC s ochranným pláštěm DN 50. Trasa přívodního řadu vede v polní cestě, dále po okraji pole, v lesní cestě a podél lesa do stávající sběrné jímky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. srpna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic. SVS pro rok 2018 naplánovala v okrese Louny celkem 25 staveb, a to o celkovém objemu investic ve výši 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies