Česká Kamenice, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Kamenice, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.04.2019 – 30.11.2019
V České Kamenici, v ulici Smetanova, proběhne rekonstrukce 47 metrů vodovodu a 179 metrů kanalizace, pro cca 250 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Česká Kamenice a jeho investiční akcí, rekonstrukcí komunikací včetně odvodnění, dále s přeložkou telekomunikační infrastruktury, a s rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici Smetanova, ve směru od Náměstí Míru, se nachází vodovod z tvárné litiny DN 80 z roku 1998 v délce cca 86 metrů, je v dobrém technické stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Dále je zde vodovod rovněž z litiny DN 80, který pochází z roku 1924. Vodovod je již dožilý se silnou vrstvou inkrustace.

Kanalizace v uvedené lokalitě pochází z roku 1910, tvoří ji betonové potrubí DN 500/750. Začátek je na Mírovém náměstí v šachtě č. 48054 a končí v křižovatce ul. Dvořákova s ul. 5. Května v šachtě č. 42191. Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace vykazuje místy korozi nad 50%, dále četné kaverny, místy chybějící dno a stěny trouby. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 47 metrů a kanalizace v délce 179 metrů. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a vodovodu v ulici Smetanova a Tyršova, včetně přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Rekonstrukce stok a vodovodních řadů bude probíhat v jejich stávající trase a niveletě. Pro kanalizaci bude použito nové potrubí z kameninových trub hrdlových KTH DN 500. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 47 ks kanalizačních přípojek a zřízení 7 ks odboček pro nové uliční vpusti. Pro vodovod bude použito litinové potrubí DN 80. Součástí rekonstrukce řadů je přepojení 2 ks vodovodních přípojek.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Zhotovitel bude, s ohledem na odstupové vzdálenosti a neuspokojivý až havarijní stav okolních objektů, počítat s důkladným pažením výkopů a nepoužívat těžkou vibrační techniku.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Práce jsou koordinovány s městem Česká Kamenice a jeho plánovanou rekonstrukcí komunikací včetně odvodnění, dále pak s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., která bude provádět přeložku kabelovodu, a se společností GasNet, s.r.o., která v uvedené lokalitě provede rekonstrukce plynovodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. dubna 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies