Česká Lípa, Stoupno, rekonstrukce přivaděče

Česká Lípa, Stoupno, rekonstrukce přivaděče
06.08.2018 – 05.10.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního přivaděče Česká Lípa - Stoupno v celkové délce 2 132 metrů.


Více o stavbě:

Stávající přivaděč Česká Lípa - Stoupno propojuje vodojem Špičák s vodojemem Stoupno. Předmětem rekonstrukce je část tohoto přivaděče v katastru města Česká Lípa. Řad je velmi poruchový. Jedná se o nechráněné ocelové potrubí DN600 a DN500 z roku 1987 a dále protlak pod tratí DN150. Přivaděč je díky navážkám místy až 4,5 metrů hluboko.  Rekonstruován bude úsek mezi vodojemem Špičák a uzlem u Českokamenické ulice.

Stávající řad DN 500 a DN 600 bude celkem ve 4 úsecích rekonstruován z vysokohustotního polyetylenu v profilu PEHD DN 315 v celkové délce 2 132 metrů, převážně ve stávající trase, zčásti v trase nové.

Pro křížení dráhy a vlečky bude v délce cca 35,5 metrů využita stávající chránička DN 800, resp. stávající řad DN 500, nově jako chránička. Nová trasa vodovodu podél Českokamenické ulice (silnice III/2627) bude tuto křížit protlakem chráničky DN 500, dlouhé cca 12,5 metrů. Cca 100 metrů dlouhý úsek vede podmáčeným územím.

Současně s rekonstrukcí přivaděče bude pod dráhou a vlečkou proveden bypass z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 150 dlouhý cca 51 metrů, pod dráhou a vlečkou uložený v chráničce PE-HD 250, prováděný podvrtem v délce cca 36,8 metrů, který bude využit jako provizorní vodovod po dobu rekonstrukce řadu v místě křížení.

Z rekonstruovaných úseků přivaděče budou provedeny propoje stávajících řadů DN 100 až DN 250 v celkové délce 21 metrů a bude přepojena 1 vodovodní přípojka PE 32 v délce 1 m. Na propoji řadu z polyetylenu PE 160 pro Častolovice bude provedena nová vodoměrná šachta 3x1,5 m. V trase řadu bude vybouráno 6 stávajících armaturních šachet.

Úsek stávajícího ocelového řadu OC 500 od podchodu Českokamenické ulice po armaturní šachtu u č. p. 1757 v délce 249 m bude zrušen (zapopílkován). Současně s rekonstrukcí přivaděče bude provedena, zčásti v nové trase, rekonstrukce přívodního řadu pro kotelnu panelových domů z potrubí vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 80, v délce 145 metrů. Pro křížení tohoto řadu a Českokamenické ulice bude v délce cca 15,5 metrů jako chránička využito stávající potrubí přivaděče DN 500.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. srpna 2018. Předpoklad zahájení stavebních prácí je cca. od 15. září 2018. Podle uzavření smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště, tj. do 5. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies