Chomutov, Písečná - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Písečná - rekonstrukce vodovodu
01.08.2019 – 13.12.2019
V Chomutově, na sídlišti Písečná, bude zrekonstruován poruchový vodovod v celkové délce 263 metrů, zásobující MŠ, ZŠ a Dům sociálních služeb.


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce je vodovodní řad tvořený potrubím z PVC d160 mm, uvedeným do provozu v roce 1978. Řad je z nekvalitního materiálu, velice často poruchový, proto se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce a to v celkové délce 263 metrů.

Co se kanalizace týče, kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Rekonstrukce vodovodu proběhne v jeho původní trase. Provádění stavby bude ve většině délky bezvýkopovou metodou (berstlining), menší část rekonstrukce bude provedena pokládkou potrubí do pažené rýhy.

Objekty na sídlišti Písečná zásobuje pitnou vodou litinový řad LT DN 250 a řad z PVC DN 160, lokalitou je dále veden hlavní ocelový řad OC DN 500 a litinový řad LT DN 350. Vodovod DN 250 je veden podél panelových domů, řad PVC DN 160 je veden napříč sídlištěm podél základní a mateřské školy.

Vodovod PVC DN 160 začíná v armaturní komoře u domu č.p. 5000 a je zakončen v komoře před domem č.p. 5044. V komorách se řad napojuje na vodovod LT DN 250. Vodovodní řad je součástí veřejné okruhové vodovodní sítě, jejíž funkcí je zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou.

Stávající potrubí bude v délce 263 metrů nahrazeno novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d160. Na vodovodu bude osazen nový nadzemní hydrant v zatravněné ploše před objektem školy a podzemní hydrant před armaturní komorou u domu čp. 5000. Rekonstrukce začíná v armaturní komoře u domu čp. 5000 a končí v armaturní komoře u domu č.p. 5044. Veškeré vodovodní přípojky budou přepojeny, celkem dojde k přepojení 4 ks přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. srpna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 13. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies