Chomutov, Vinohradská, Grégrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Vinohradská, Grégrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
02.05.2019 – 31.12.2019
V Chomutově, v ulicích Vinohradská a Grégrova, bude zrekonstruován vodovod v celkové délce 209,80 metrů a kanalizace v celkové délce 215,30 metrů, pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořený ocelovým potrubím z roku 1903. Řad je již dožilý, inkrustovaný a poruchový. Stoka je v ulici Vinohradská tvořena betonovým vejcem 500/750 mm a pochází z roku 1908. V ulici Grégrova je stoka zděná a v provozu je od roku 1880. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace v havarijním stavu, popraskaná a se zborcenými úseky. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 215,30 metrů a vodovodu v délce 209,80 metrů.

Stávající kanalizační stoka v ul. Vinohradská bude rekonstruována novým plastovým potrubím PVC DN 300  v délce 68,2 metrů a instalací 3 ks prefabrikovaných betonových vstupních šachet. V rámci tohoto úseku bude přesunuta uliční vpust a kanalizace bude sloužit pouze k odvodu dešťových vod z komunikace a ze zpevněných ploch supermarketu Kaufland. Rekonstrukce bude provedena vč. přepojení 5 ks kanalizačních přípojek.

Stávající kanalizační stoka v ulici Grégrova z roku 1880 sestávající se z kamenných stěn a cihelné klenby šířky cca 0,7 a výšky 1,2 m bude nahrazena novým kameninovým potrubím DN 300 v délce 147,10 metrů. Rekonstrukce bude provedena včetně přepojení 9 ks kanalizačních přípojek, 9 domovních dešťových vpustí a 4 uličních dešťových vpustí. Přípojky budou napojeny buď do šachet, nebo na kameninové odbočky stoky. Rekonstrukce kanalizace bude ve všech úsecích provedena otevřeným výkopem. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, rekonstrukce bude provedena novým potrubím z litiny LTH DN 200. Na trase bude přepojeno 10 ks přípojek. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. května 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny ve 29. kalendářním týdnu. Začátek prací je koordinován s investiční akcí statutárního města Chomutov (výstavba parkoviště v ul. Grégrova).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019. Zhotovitel předpokládá, že v termínu od 15. září 2019 do 30. září 2019 bude za úplné uzavírky ulice Vinohradská (včetně MHD) realizovat šachtu Š4 v komunikaci SÚS. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 31. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies