Čížkovice, ČOV - rekonstrukce, zkapacitnění

Čížkovice, ČOV - rekonstrukce, zkapacitnění
14.05.2018 – 14.08.2019
Předmětem stavby je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě nové čistírny odpadních komunálních vod s kapacitou 1 760 EO.


Více o stavbě:

V Čížkovicích je vybudován smíšený kanalizační systém s převážně jednotným systémem kanalizace. Takřka celé území je gravitačně přivedeno do čistírny, pouze odpadní vody z domova sociální péče jsou čerpány do šachty Š5 před čistírnu a splaškové vody z povodí Benešovy ulice, jsou čerpány do ČOV cementárny. Kanalizace trpí přítoky velkého množství balastních vod a cizích vod.

Stávající ČOV Čížkovice je výsledkem postupného dostavování čistírny z roku 1935 v návaznosti na potřeby obce a její dostavované kanalizační sítě. Čistírnou byla tehdy pouze štěrbinová nádrž, pravděpodobně spolu s oddělovací komorou. V sedmdesátých letech byla dostavěna aerovaná stabilizační nádrž (laguna), provozní objekt a obtokové potrubí připojené na stávající dešťový oddělovač. Stabilizační nádrž je zemní bez jakékoliv izolace, s částečně lehce zpevněnými svahy a byla aerovaná vzduchem s hrubobublinnou aerací a vodními paprsky z ponorných čerpadel. Její zkušební provoz ukázal, že čistírna je značně hydraulicky přetížená a účinnost čištění byla zcela nedostatečná. Proto se postupně prováděly úpravy stávající technologie – vestavba štěrbinového dosazovacího prostoru do laguny, úpravy trysek aerace.

V osmdesátých letech bylo dostavěno hrubé předčištění, aby se zamezilo sedimentaci písku ve štěrbinové nádrži, jejíž kal byl špatně těžitelný. V devadesátých letech byla dostavěna vertikální dosazovací nádrž a kalové hospodářství, které se skládalo z uskladňovací nádrže kalu, kalových polí a příslušných trubních rozvodů. Byla provedena výměna kombinované aerace za povrchové aerátory typu Sigma BSK Gigant. Poslední dostavbou a výměnou se podařilo zlepšit kvalitu vody na odtoku, nebyla však přijata žádná opatření ke snížení množství odpadních vod. Od té doby je čistírna provozována v této skladbě a nebyly prováděny žádné významnější zásahy dotechnologie čištění.

Trvalým problémem je stabilita čistícího procesu, ovlivňovaného zejména za dešťových přítoků a zvýšenými přítoky balastních vod po deštích a způsobem provozování recirkulace. Udávaná kapacita čistírny je 1 121 EO. Provozní objekt prošel částečnou stavební rekonstrukcí v roce 2008 opravou střechy a fasády a v roce 2010 opravou podlahy. V roce 2010 došlo k výměně provozních rozvaděčů a deblokačních skříněk jednotlivých strojů. V roce 2011 byly osazeny nové strojní česle.

V současné době je většina konstrukcí a úprav jednotlivých částí čistírny a jejího vybavení ve špatném stavu, na hranici životnosti, technologie čištění je překonaná a kapacita čistírny je nedostatečná.

Rekonstrukce a zkapacitnění čistírny odpadních vod tak spočívá v provedení výstavby nové čistírny odpadních komunálních vod s kapacitou 1 760 EO a s technologií zajišťující v odtoku z čistírenské linky dosažitelné hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie.

Čistírna bude mít oddělovač dešťových vod, hrubé mechanické předčištění s lapákem štěrku, jemnými strojními česlemi a obtokem se středními česlemi, lapák písku, vstupní čerpací stanici s dalším oddělením, biologii se dvěma linkami, každou s denitrifikací, nitrifikací a vertikální dosazovací nádrží a kalové hospodářství v jedné lince s jímkou pro zahuštění přebytečného kalu, jímkou pro uskladnění zahuštěného kalu a jímkou pro odvodnění a uskladnění plovoucích látek. Ve všech jímkách je počítáno s oxickým prostředím před odvozem uskladněného kalu a plovoucích látek ke zpracování v ČOV Litoměřice. Oddělená voda z oddělovací komory je zaústěna do obtokové stoky, do které je přivedena i vyčištěná voda po změření.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. května 2018. Vlastní stavební práce začnou začátkem června 2018, termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 14. srpna 2019. Následovat bude roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti tzv. strategických investic pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies