Děčín, Čsl. mládeže – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Děčín, Čsl. mládeže – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17.06.2019 – 17.12.2019
V Děčíně, ul. Čsl. mládeže, proběhne rekonstrukce 155 metrů vodovodu a 212,73 metrů kanalizace, pocházející z roku 1909, pro cca 100 napojených obyvatel.

Více o stavbě:

V ulici Čsl. armády jsou umístěny dva vodovodní řady, jeden je tvořen potrubím z litiny DN 200 druhý je z oceli DN 400. Vodovod pochází z roku 1909. Vzhledem ke svému stáří je již silně inkrustovaný a jsou na něm nefunkční armatury.

Dále se zde nachází stejně stará kanalizace, tvoří ji potrubí z betonového vejce DN 800/1200. Do této kanalizace jsou rovněž odváděny odpadní vody z lokality Pastýřská stěna a části Děčína 4 Podmokly. Jedná se o koncovou větev před čerpací stanicí odpadních vod. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav stoky, koroze materiálu je nad 50 %, tvoří se kaverny, dochází k nátorku balastních vod, jsou špatně napojené přípojky, dále kanalizace vykazuje nedostatečný profil šachet a projevuje se velká koroze stupadel. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce, která je koordinována s dalšímmi investičními akcemi.

Předmětem stavby je rekonstrukce 155 metrů vodovodu a 212,73 metrů kanalizace. V rámci stavby dojde k výměně stávajícího vodovodu v úseku od křižovatky s ul. Teplická po ul. Na Skřivance. V souběhu s touto trasou bude probíhat i rekonstrukce kanalizační stoky, která vede až po kruhový objezd za viaduktem. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase a hloubce uložení stávajících sítí. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 200, pro novou kanalizace bude použito potrubí ze sklolaminátu DN 800.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. června 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (28. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 17. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies