Jirkov, Bezručova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jirkov, Bezručova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.04.2018 – 30.04.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 235,65 metrů a vodovodu v délce 251,75 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 150 mm, uvedeným do provozu v roce 1920. Řad je již dožilý a inkrustovaný. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 600/900 mm. Kanalizace vykazuje vysokou korozi, díry ve dně, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci v úseku mezi ulicemi Nerudova – Palackého.  

Rekonstrukce kanalizace bude prováděná převážně v původní trase, vyjma posledního úseku před ul. Nerudova. Trasa vodovodu bude v celé délce polohově upravena do souběhu s kanalizační stokou. Provádění stavby je navrženo výkopově, tj. pokládkou nového vedení v pažené rýze. Původní stoka bude nahrazena novým potrubím průměru z kameniny o délce 235,65 metrů. Stávající vodovodní potrubí bude nahrazeno novým potrubím z tvárné litiny v celkové délce 251,75 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. dubna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (22. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 19. září 2018. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies