Jirkov, Wolkerova, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jirkov, Wolkerova, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.05.2019 – 21.11.2019
V Jirkově, v ul. Wolkerova a Vančurova, bude zrekonstruován vodovod v celkové délce 254,7 metrů a kanalizace v celkové délce 178,6 metrů, pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Jirkov, které plánuje obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Vančurova se nachází vodovod z litiny DN 100 z roku 1920. Kanalizaci v této ulici tvoří potrubí z betonu DN 200 a DN 300 z roku 1960. Vodovod je již dožilý, inkrustovaný, a u kanalizace prokázala kamerová prohlídka díry ve dně, vysokou korozi materiálu, a tvořící se kaverny. V ulici Wolkerova je vodovod tvořen ocelovým potrubím DN 100 uvedeným do provozu rovněž v roce 1920. Technický stav odpovídá stáří, vodovod je zkorodovaný a dožilý. Kanalizace je tvořena úsekem z PVC v profilu DN 300 z roku 1960 a úsek z roku 2001. Tyto úseky jsou v dobrém technickém stavu. Další úsek stoky tvoří potrubí z betonu DN 200 z roku 1960, kde kamera prokázala vysokou korozi, netěsnosti, praskliny a kaverny.

Z uvedených důvodů a z důvodu koordinace následné obnovy povrchu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 254,7 metrů a kanalizace v celkové délce 178,6 metrů.

V ulici Vančurova bude rekonstrukce probíhat v rozmezí od křižovatky ulic Nerudova až Palackého. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300, pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100. V ulici Wolkerova bude nová kanalizace tvořena potrubím z kameniny DN 300 a nový vodovod bude z tvárné litiny DN 100. Stavba proběhne v celé délce výkopově, tzn. pokládkou potrubí v pažené rýze, odstraněním původních konstrukcí, resp. zaslepením, pokládkou nového potrubí a přepojením přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. května 2019. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny cca v polovině července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 21. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies