Liberec, Irkutská - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Irkutská - rekonstrukce vodovodu
30.07.2019 – 30.11.2019
V Liberci, v ulici Irkutská, provádíme rekonstrukci vodovodu v celkové délce 504 metrů. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Liberec, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí dva souběžně vedoucí vodovodní řady, jeden je z litiny DN 70 mm z roku 1971, potrubí je zastaralé, zkorodované a silně inkrustované. Na řadu evidujeme narůstající počet poruch. Druhý řad je tvořen potrubím z polyetylenu PE DN 110 mm a do provozu byl uveden v roce 1994. Potrubí je z nekvalitního materiálu, který způsobuje časté poruchy. Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s obnovou povrchu se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 504 metrů + 31 metrů pro propojení stávajících vodovodních řadů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodů za jeden vodovodní řad z vysokohustotního polyetylenu HD-PE 110, a to v úseku mezi ulicemi Volgogradská a Klidná. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí (17 ks). Rekonstrukce bude v celé své trase prováděna otevřeným výkopem. V rámci rekonstrukce budou na trase v km 0,0600 a 0,4630 osazeny nové podzemní hydranty sloužící jako vzdušníky, v km 0,1535 bude osazen nový podzemní hydrant pro odkalení řadu. Stávající nadzemní hydranty budou zrušeny.

Rekonstrukce nahradí vodovodní řad LT 70, který bude zrušen. Po dobu rekonstrukce bude druhý vodovodní řad PE 110 sloužit jako provizorní vodovod, určený pro zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou. Tento vodovodní řad bude poté odpojen a zaslepen.

Rekonstrukce bude prováděna po cca 50 metrových úsecích, za úplné uzavírky dotčené komunikace. Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy na pískové lože tl. 100 mm a obsypáno bude vhodným výkopkem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí.

Stavba bude probíhat v koordinaci se statutárním městem Liberec a jeho investiční akcí k obnově povrchů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2019. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (33. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies