Liberec, Klostermannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Klostermannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.07.2019 – 11.12.2019
V Liberci, v ul. Klostermannova, provedeme rekonstrukci kanalizace a vodovodu pro cca 450 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300 a betonovým věncem DN 400/600 z roku 1930. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, chybějí části trub, dochází k nátoku balastních vod, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 292,50 metrů a vodovodu v délce 317,50 metrů.

V rámci stavby dojde k výměně kanalizační stoky v ulici Klostermannova mezi ulicemi Masarykova a Husova. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 (93,0 m) a DN 300 (199,5 m) vč. přepojení stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a uličních vpustí a rekonstrukce 10ks revizních šachet. V celé délce rekonstrukce kanalizace se předpokládá provádění otevřeným výkopem v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, kdy bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Celková délka rekonstrukce vodovodního řadu je 317,50 metrů (úsek 0,000 – 0,0200 z polyetylenu PE DN 110 a úsek 0,0200 – 317,5 z litiny LT DN 100) + 39,0 metrů pro propojení stávajících vodovodních řadů. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí (11 ks). Úsek trasy 0,000 – 0,0200 bude proveden bezvýkopovou technologií metodou řízeného vrtání. Tato technologie je navržena v místě křížení se stávající tramvajovou tratí. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace IO 01, bude potrubí uloženo do společného výkopu. V rámci rekonstrukce bude na trase v km 0,0200 osazen nový podzemní hydrant pro odkalení řadu. Stávající hydrant bude zrušen.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. července 2019. Vlastní stavební práce byly zahájeny v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději pět měsíců od předání staveniště, tj. do 11. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies