Liberec, Londýnská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Londýnská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.06.2019 – 27.11.2019
V Liberci, v ul. Londýnská, provedeme rekonstrukci kanalizace v délce 709,50 metrů, vodovodu v délce 124,50 metrů, a úsek vodovodního přivaděče v délce 93,50 metrů, pocházející z roku 1954.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 100 a vodovodní přivaděč rovněž z litiny DN 350, které byly uvedeny do provozu roku 1954. Řady i přivaděč jsou dožilé a inkrustované. Dále se zde nachází kanalizace na obou stranách komunikace, stoka je tvořena betonovým potrubím v různých profilech (DN 300 až DN 500) a betonovým vejcem DN 400/600 až 600/900. Stoka je ve velmi špatném technickém stavu, materiál je silně degradovaný, chybí části dna a stěn, tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a následnou obnovou povrchu se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 709,50 metrů, vodovodu v délce 124,50 metrů, a úsek vodovodního přivaděče v délce 93,50 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny, v jednotlivých úsecích v profilu DN 300 až DN 800 mm. Dojde k napojení na stávající kanalizaci do ul. Hokešova v délce 25,5 metrů, Růžodolská v délce 23,5 metrů a Norská v délce 10 metrů. Rekonstrukce stoky „2“ (IO 02) a stoky „4“ (IO 04) bude provedena v nové trase, ostatní úseky zůstávají v původní trase. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděná v souběhu s rekonstrukcí vodovodního přivaděče a vodovodního řadu „1“, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbývajících úsecích bude rekonstrukce provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního přivaděče v ulici Růžodolská a Londýnská. Celková délka rekonstrukce vodovodního přivaděče je 93,50 metrů a bude použito potrubí z litiny v profilu DN 350 mm. Rekonstruovány budou také vodovodní řady v ulici Londýnská a napojení na vodovodní řady do ulic Hokešova, Růžodolská, Norská, Dožínková a propoj do ulice Štursova. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. června 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (28. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od data předání staveniště, tj. do 27. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies