Litoměřice, Březinova cesta - rekonstrukce vodovodu

Litoměřice, Březinova cesta - rekonstrukce vodovodu
21.03.2019 – 21.08.2019
V Litoměřicích, v ul. Březinova cesta, vyměníme téměř 500 metrů vodovodu pro 150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Březinova cesta se nachází vodovodní rozváděcí řad z oceli v průměru DN 200, který byl uveden do provozu v roce 1978. Na potrubí je napojeno celkem 26 ks vodovodních přípojek. Hloubka uložení je 1,4 – 1,8 metrů. Vodovod je ve špatném technickém stavu a velmi často poruchový. Hlavní příčinou poruch je značná koroze potrubí, dochází k perforacím stěn potrubí a projevují se netěsnosti spojů. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V souběhu s vodovodem se nachází kanalizační řad z kemaniny z roku 1983. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 490,4 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu, součástí stavby je přepojení všech domovních přípojek. V místě napojení na stávající vodovod v ul. Pokratická bude rekonstrukce vodovodu začínat od kříže v ulici až za stávajícím šoupětem DN 200, které je vysazeno na řadu ve směru ke sportovnímu hřišti. V prostoru křižovatky ulic Březinova cesta x Nezvalova x Slavíčkova vede trasa rekonstrukce mimo stávající armaturní šachtu, rekonstruovaná část řadu je zde napojena na stávající vodovod OC DN 200. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu vede v ulici Březinova cesta v místních komunikacích krytých asfaltobetonem, zčásti v zeleni, a podchází koryto Pokratického potoka.

Stavba bude provedena otevřeným výkopem. Rekonstruovaný řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. března 2019. Stavební práce jsou v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 21. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies