Litoměřice, ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění

Litoměřice, ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění
14.09.2018 – 30.11.2019
Předmětem stavby jsou stavební úpravy hrubého předčištění na ČOV Litoměřice.


Více o stavbě:

ČOV Litoměřice byla uvedena do trvalého provozu 30. 4. 1996 a její technologické vybavení a stavebně technický stav objektů a zařízení odpovídá době její realizace. Na ČOV Litoměřice jsou napojeny komunální a průmyslové odpadní vody z Litoměřic, Lovosic, Terezína a okolí.

Odpadní voda přitéká přívodní stokou do objektu hrubého předčištění, kde jsou umístěny čerpací stanice, odlehčovací komora, lapák štěrku, hrubé česle, strojně stírané jemné česle. K objektu hrubého předčištění je přidružen provzdušňovaný lapák písku. Odlehčovací komora slouží k odlehčení dešťových průtoků, přesahujících návrhové parametry ČOV.

Shrabky zachycené na jemných česlích jsou vylisovány v lisu na shrabky a deponovány před odvezením k likvidaci v přilehlé jímce. Dispozičně je umožněn obtok jemných česlí. Zachycený písek v lapači písku je odčerpáván vyklízecím mostem do akumulační jímky písku. Vzduch k mamutkám lapače písku je dodáván z dmychadel umístěných v přízemí objektu. Jímky písku, shrabků a plovoucích nečistot jsou vyklízeny společným drapákem a odváženy k tomu určeným dopravním prostředkem na místo skládky příp. likvidace.

Na ČOV chybí fekální příjmová stanice, která zajistí spolehlivou kontrolu a zdokumentování dovážených odpadů na přítok. Separátor obsahu tlakových vozů z čištění kanalizace bude řešen samostatně (není zahrnut v tomto zadávacím listu). Shrabky a písek jsou dopravovány do kontejneru – jedná se o dvě rozdílné kategorie odpadů, které je nutné od sebe separovat. Dochází k zanášení česlových žlabů jemným pískem díky malým spádům, které nelze zvětšit.

Strojní zařízení hrubého předčištění je poplatné době výstavby, postupně dožívá a vyžaduje výměnu a modernizaci.

Předmětem stavby je provedení prací spočívajících v rekonstrukci hrubého předčištění na ČOV Litoměřice. Stavební úpravy hrubého předčištění budou probíhat uvnitř budovy hrubého předčištění. Stavební část zahrnuje tyto stavební objekty: IO 03.2 Fekální stanice, Separátor tlakových vozů IO 04.1 Hrubé předčištění, IO 04.2 Lapák písku, IO 17 Zpevněné plochy, IO 39 Kabelové rozvody. Technologická část zahrnuje tyto provozní soubory: PS 01 Fekální stanice, Separátor tlakových vozů, PS 02 Odlehčovací komora, lapák štěrku, PS 03 Hrubé česle, PS 04 Čerpací stanice, PS 05 Jemné česle, PS 06 Lapák písku, PS 07 Dmychárna, PS 24 ATS, PS 26 Rozvodny NN, PS 27 Elektro, PS 28 ASŘTP, PS 33 Provizorní zařízení, PS 34 Demontáže.

Součástí akce je vybudování nového objektu separátoru tlakových vozu (SOTV) pro účely čištění kanalizačních tlakových vozů z oblasti Litoměřicka (IO 03.2, PS 01) SOTV bude umístěn v nové železobetonové jímce před objektem hrubého předčištění, v místě stávající mycí rampy. V souvislosti s novým objektem SOTV bude realizována nová asfaltová plocha pro příjezd tlakových vozů a také betonová plocha pro umístění kontejneru. V rámci IO 17 Zpevněné plochy dojde v souvislosti s umístěním kontejnerů vně objektu hrubého předčištění k vybourání stávajících asfaltových ploch a realizaci ploch betonových.

Kapacity:

  • ČOV pro 70 000 EO – kapacita týdenního maxima
  • Střední zatížení 45 324 EO dle BSK5 a max. denní zatížení 57 873 EO
  • průměrné roční množství bezdeštných vyčištěných vod: 3 200 000 m3/r
  • průměrné denní množství bezdeštných vyčištěných vod: 7575,1 m3/d
  • maximální hodinový přítok na ČOV: 746,2 m3/h
  • maximální přítok při dešti na AN: 360 l/s

Investorem stavby je SVS. Stavba byla protokolárně zahájena předáním staveniště 14. září 2018. Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je do 30. listopadu 2019. Následovat bude roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti tzv. strategických investicobnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies