Litoměřice, Horní Dubina, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, Horní Dubina, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.03.2019 – 21.08.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 195,5 metrrů a vodovodu v délce 197,5 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Horní Dubina se v souběhu s kanalizací nachází vodovod z litiny, uvedený do provozu v roce 1954. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. V ulici Máchova se nachází rovněž litinový řad, pochází z roku 1935. Vodovod je ve špatném technickém stavu, poruchový, je uložen v těsném souběhu s kanalizací, místy dochází ke křížení sítí.

Kanalizace je v uvedené lokalitě tvořena zděným vejcem profilu 400/700. Postavena byla v roce 1919. Nachází se v hloubce do 2 metrů. Stoka vykazuje deformaci, posun zdiva, místy s vypadlými kusy zdiva, s vymletými spáry. Některé úseky nebylo možné kamerou vůbec projet, byla provedena prohlídka pouze s pomocí vložení tzv. zoom kamery. Všechny kanalizační šachty vykazují nedostatečnou kapacitu.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 195,5 metrů a vodovodu v délce 197,5 metrů.

Pro novou stoku bude použito kameninové potrubí DN 300 (Máchova) a DN 250 (Horní Dubina). Součástí stavby je přepojení domovních přípojek, přípojek od uličních vpustí a odvodňovacích žlabů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 (Máchova) a z polyetylenu d63 (Horní Dubina). Součástí rekonstrukce je zároveň výměna stávajících šoupat v prostoru křižovatky ulic Máchova x Jarošova za nové, vč. výměny podzemních hydrantů.

Stavba bude provedena otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude uloženo do společného výkopu. Rekonstrukce bude prováděna po úsecích, vodovodní řady budou odstaveny a zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. března 2019. Stavební práce jsou v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 21. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies