Litoměřice, ul. Kamýcká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, ul. Kamýcká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.07.2019 – 30.11.2019
V Litoměřicích, v ul. Kamýcká, vyměníme 240,3 metrů vodovodu a 235,9 metrů kanalizace pro cca 70 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Kamýcká se nachází vodovod z litiny DN 80 mm z roku 1935. Technický stav odpovídá stáří, potrubí je dožilé, inkrustované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace byla prověřena kamerou, úsek ulice Kamýcká od křižovatky s ulici Plešivecká k č.p. 2293, stoku tvoří betonové vejce DN 500/750 mm z roku 1919. Kanalizace je popraskaná, tvoří se kaverny, kanalizační šachty vykazují nedostatečné profily. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 240,3 metrů vodovodu a 235,9 metrů kanalizace.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 600 mm v délce 7,1 metrů, zbylá část rekonstrukce bude prováděna sanací rukávcem v celkové délce 228,8 metrů. Součástí stavby je přepojení domovních přípojek a přípojek od stávajících uličních vpustí.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu d90. Rekonstrukce řadu bude v celkové délce 231,9 metrů prováděna bezvýkopovou technologií BERSTLINING, přechod komunikace v celkové délce 8,4 m bude prováděn v otevřeném výkopu.

Rekonstrukce kanalizace začíná napojením na stávající komoru, která bude v rámci stavby pouze opravena a pokračuje dle staničení v levé části komunikace v ul. Kamýcká až do prostoru křižovatky ulic Kamýcká x Plešivecká, kde končí napojením stávající stoky z betonu DN 600.

Rekonstrukce vodovodu začíná v blízkosti kanalizační komory napojením na stávající litinový vodovod DN 80 a pokračuje dle staničení pod obrubou chodníku v levé části komunikace až za stávající podzemní hydrant. Odtud trasa přechází komunikaci do pravé části ul. Kamýcká a na rozhraní zeleně a komunikace pod obrubníkem vede až za křižovatku ul. Kamýcká x Plešivecká. Zde končí napojením na stávající litinový vodovod DN 80.

Rekonstruovaný řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (32. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději sedm měsíců od předání staveniště, tj. do 17. února 2020. Aktuální harmonogram prací však počítá s kratší realizací.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies