Litoměřice, vodojem Radobýl 2, rekonstrukce

Litoměřice, vodojem Radobýl 2, rekonstrukce
16.10.2018 – 16.12.2019
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.


Více o stavbě:

Vodojem Radobýl 2 se sestává ze dvou akumulačních nádrží a manipulační komory, jejíž součástí je samostatná místnost rozvodny. Plášť a střecha manipulační komory byly zrekonstruovány v nedávné minulosti, ostatní konstrukce jsou původní, pocházejí z roku 1975. Levá akumulační komora je v havarijním stavu a není v současné době využívána. Vystrojení vodojemu je původní, zastaralé a předimenzované s ohledem na stávající požadavky pro provoz. Na hraně své životnosti jsou rozvaděče i elektro vybavení vodojemu. Hlavním důvodem rekonstrukce je tedy havarijní stav levé akumulační komory a dožívající vystrojení a vybavení manipulační komory.

Vlastní rekonstrukce je rozdělena na stavební části:

 • SO 01 – Stavební část

V akumulačních nádržích bude provedeno vybourání stropní konstrukce. Je navržena nová stropní deska a vstupní nástavec, budou provedeny nové zásypy vodojemu. Stěny a dno budou přibetonovány. V manipulační komoře jsou navrženy sanace stavebních konstrukcí. Stávající obslužné lávky budou demontovány a nahrazeny novými, bude upraven vstup do nádrží. Dále budou odstraněny stávající podpěrné bloky pod stávajícím potrubím. Stávající vrata do manipulační komory budou vyměněna za menší zateplená.

 • SO 02 – Elektrostavební část

  Slaboproudá zařízení (poplachový zabezpečovací a tísňový systém (EZS) a systém kontroly vstupu (SKV) zůstanou zachovány stávající. Během rekonstrukce dojde k jejich šetrné demontáži a uskladnění. Po dokončení rekonstrukce budou zařízení osazena zpět na svá původní místa, dojde k novému propojení datových a napájecích kabelů. Elektrostavební instalace budou kompletně vyměněny za nové. Součástí této části projektu je i instalace nového hromosvodu na vstupní nástavec.

 • SO 03 – Vzduchotechnika

  Stávající vzduchotechnická zařízení budou demontována. Dojde k doplnění dýchání komor skrz vyměnitelné filtry. Bude doplněno nezávislé nucené větrání do manipulační komory i do místnosti rozvodny. Jsou navrženy dva odvlhčovače.

 • SO 04 – Oplocení

  Předmětem rekonstrukce je výměna části stávajícího oplocení areálu. Stávající oplocení se skládá z betonových sloupků a ocelového pletiva. Je navržena výměna východní části oplocení. Je navrženo oplocení z ocelových poplastovaných sloupků s ocelovým poplastovaným pletivem.

  Technické parametry:

 • objem vodojemu 2 x 2000 m3

 • minimální hladina vody 248,00 m n.m.

 • maximální hladina vody 251,75 m n.m.

 • bezpečnostní přeliv 251,95 m n. m.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. října 2018. Vlastní stavební práce začínají 5. prosince 2018. Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 12 měsíců od předání staveniště, tj. do 15. října 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 16. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies