Litvínov, Gorkého, k č.p.281 – rekonstrukce kanalizace

Litvínov, Gorkého, k č.p.281 – rekonstrukce kanalizace
05.08.2019 – 05.10.2019
V Litvínově, v ulici Gorkého, provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace pro cca 120 napojených obyvatel, a to v lokalitě kolem bytového domu čp. 788 směrem k rodinnému domu čp. 281. Stavbu koordinujeme s městem Litvínov, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace, kterou tvoří potrubí z kameniny průměru DN 200, 250 a 300 mm. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1938. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje praskliny, deformace, netěsné spoje a místy prorostlé kořeny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z polyetylenu DN 100 a je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 159,33 metrů. Jde o kanalizaci vedoucí v zeleni podél bytového domu čp. 788, 789 a 790, která dále pokračuje až k rodinnému domu čp. 281 a 2172. V dotčeném úseku dojde k rekonstrukci kanalizace převážně bezvýkopovou metodou – vložením sanační vložky o min. tloušťce 6 mm do DN 300 v délce 77,13 metrů a do DN 250 v délce 59,8 metrů. Sanaci bude provedena inverzní rukávovou technologií. Úsek mezi šachtami Š03 a Š04 bude proveden otevřeným výkopem s výměnou kanalizace. Nově zde bude uloženo potrubí z kameniny KTH DN 250 v délce 22,4 metrů. V rámci rekonstrukce kanalizace budou přepojeny veškeré stávající domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí v celkovém počtu cca 11 ks.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. srpna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (37. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději dva měsíce od přední staveniště, tj. do 5. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies