Louny, Československé armády, sídliště – rekonstrukce vodovodu

Louny, Československé armády, sídliště – rekonstrukce vodovodu
05.06.2019 – 31.10.2019
V Lounech, v ul. Československé armády, v lokalitě sídliště, vyměníme poruchový vodovod z roku 1960 v celkové 461,5 metrů pro cca 500 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s investiční akcí města Louny, které v ulici Fr. Chlouby a přilehlých částech plánuje provést opravy chodníků a stavbu parkovacích ploch.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z litiny DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1960. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav stávajících vodovodních řadů, které vykazují četné poruchy. Stavba je současně vyvolána z důvodu koordinace s plánovanou stavbou opravy chodníků a parkovacích ploch v ulici Fr. Chlouby a přilehlých částech, kde investorem stavby je město Louny. Co se kanalizace týče, tu tvoří potrubí z kameniny DN 400 mm, kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 461,5 metrů. Pro nový vodovod, řad A  v ul. Čs. armády Fr. Chlouby, bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 mm v délce 210 metrů, v této časti proběhne stavba otevřeným výkopem, a přes komunikaci bude použita bezvýkopová technologie. Vodovodní řad A1 v ulici Josefa Schovánka bude proveden také z tvárné litiny DN 100 mm, v délce 52 metrů, v tomto úseku proběhne rekonstrukce otevřeným výkopem. Řad B v ul. Čs. Armády bude z tvárné litiny DN 100 mm v délce 92,5 metrů proveden bezvýkopově, řad B1 v ul. Čs. armády bude z vysokohustotního polyetylenu HDPE 100 SLM 3.0 DN 100 mm v délce 107 metrů a rekonstrukce proběhne bezvýkopovou technologií. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. června 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou ve 28. kalendářním týdnu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději čtyři měsíce od předání staveniště, tj. do 5. října 2019.  - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 31. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies