Louny, Parašutistů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Parašutistů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.02.2019 – 31.07.2019
V Lounech, v ulici Parašutistů, vyměňujeme kanalizaci v délce 133,2 metrů a vodovodu v délce 323,4 metrů pro cca 60 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z litiny v dimenzi DN 100 a DN 80. Byl uveden do provozu v roce 1960. Je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím DN 400 a DN 600 a není známý rok výstavby ani uvedení do provozu. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu místy nad 50 % a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 133,2 metrů a vodovodu v délce 323,4 metrů.

Rekonstrukce stávající kanalizace je realizována bezvýkopovou technologií, zatažením sanační vložkou, a je rozdělena do dvou úseků dle profilů stoky. První část rekonstrukce stoky bude začínat před objektem čp. 2227 a ukončena bude před objektem garáží. Pro rekonstrukci bude použito potrubí sanační vložky DN 600 v délce 36,20 metrů. Druhá část rekonstrukce stoky bude začínat před objektem garáží v šachtě Š92555 a ukončena bude v šachtě Š92550 před objektem čp. 1073, v ul. Parašutistů. Pro rekonstrukci bude použito potrubí sanační vložky DN 400mm, v délce 97,0 metrů.

Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu vč. přepojení 23 ks vodovodních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu. V celé délce bude použita bezvýkopová technologie zatažením (crashing) s výkopy pouze pro montážní jámy a pro přepojení stávajících přípojek na nové potrubí.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začaly na přelomu dubna a května. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies