Lovečkovice, Touchořiny – rekonstrukce vodojemu

Lovečkovice, Touchořiny – rekonstrukce vodojemu
23.04.2019 – 30.11.2019
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.

 

Více o stavbě:

Stávající vodojem Touchořiny se nachází v severním svahu kopce Soudný kámen, slouží k akumulaci pitné vody před spotřebištěm. Do vodojemu voda natéká z přilehlých zářezů, které jímají podzemní vodu.

Jedná se o zemní jednokomorový vodojem tvořený obdélníkovou akumulačních nádrží. Konstrukce vany akumulační nádrže je monolitická železobetonová opatřená cementovou hutnou omítkou. Strop komory tvoří železobetonová hladká stropní deska bez omítky. Komora vodojemu je rozdělena průtočnou stěnou s otvory na diagonále u podlahy a u stropu S manipulační komorou je akumulační nádrž propojena přímo bez oddělení otvorem v dělící stěně nad hladinou.

Vstup do manipulační komory je prostřednictvím poklopu skrz stropní nástavec vystupující nad rovinu zásypu. Přístup na dno manipulační komory je po ocelovém nenatíraném žebříku. Střecha vyvýšené části je betonová hladká bez viditelné vrstvy hydroizolace a klempířských prvků.

Stav povrchů a konstrukcí nádrží vodojemu je proměnlivý. Cementová omítka na stěnách je ve velmi dobrém stavu, degradovaná na zcela minimálních plochách. Povrch konstrukce je bez výrazných poruch a dále využitelný. Dno vodojemu je celoplošně degradováno vyluhováním. Na stropě vodojemu byla zastižena celoplošná koroze hlavní výztuže. Vstupní ocelový žebřík je narušen značnou hloubkovou korozí. Otvor v dělící stěně byl u dna v minulosti neodborně rozšířen a v tomto místě je odhalená korodující výztuž. Zcela nevyhovující, především z hlediska BOZP, je přístup do akumulační části.

Vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání stav manipulační komory reflektuje technický stav akumulační části. Stěny jsou narušeny především nezapravenými zásahy do konstrukce. Dno je v poměrně špatném stavu. Stropní konstrukce je taktéž degradovaná korozí výztuže. Vstupní žebřík je značně narušený korozí. Vstup do vodojemu zákrytovou deskou je bezpečnostně nezajištěný.

Vystrojení armaturní i akumulační komory vodojemu je částečně vyměněné. Přítokové i odtokové potrubí je z polyetylenu. Původní potrubí je z části litinové a z části ocelové, většinou ve špatném stavu. Na původním litinovém vypouštěcím potrubí z akumulace je nové litinové šoupě.  Vypouštění a bezpečnostní přeliv jsou ukončeny nad podlahou suterénu armaturní komory. Voda odtéká vypouštěcím potrubím volně do lesa. Odvětrání objektu neexistuje. Prakticky neexistuje oplocení vodojemu.

Z výše uvedených důvodů bude provedena stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu, výstavba oplocení a provizorní přístupové komunikace, vč. obratiště.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 23. dubna 2019. Vlastní zahájení prací zkomplikovala dopravní obslužnost staveniště, v mezičase tak musela být zajištěna příjezdová trasa. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies