Most, Báňská, Františka Halase – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Báňská, Františka Halase – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
22.05.2019 – 30.03.2020
V Mostě, v ul. Františka Halase a Báňská, provedeme rekonstrukci 730 metrů poruchového vodovodu a nevyhovujícího technického stavu kanalizace v délce 27,30 metrů, pro cca 540 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady různého stáří, materiálu i dimenze. Nejporuchovějším úsekem je potrubí z polyetylenu DN 150 mm z roku 1986, dále pak řad z litiny DN 100 mm z roku 1960, úsek z polyetylenu DN 80 mm z roku 1986, a úsek z litiny DN 80 mm rovněž z roku 1986. Co se kanalizace týče, v ulici Fr. Halase se nachází potrubí z kameniny DN 300 z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázaala, že stoka nevykazuje žádné závady, je v dobrém technickém stavu, a rekonstrukci tak nevyžaduje. V ulici Báňská je potrubí z PVC DN 300 mm, rok uvedení do provozu není doložen, předpokládá se v roce 1986. Stoka rovněž prošla kamerovou prohlídkou, je téměř bez závad, pouze ve dvou úsecích byla objevena špatná ovalita a kaverny, tyto úseky tak jsou zahrnuty k provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 730,30 metrů a kanalizace v délce 27,30 metrů.

Vodovodní řad V1 bude proveden z litinového potrubí DN 100 mm v celkové délce 543,5 metrů. Vodovodní řad V1.1 bude proveden rovněž z litiny DN 80 mm v délce 27,85 metrů a úsek z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE100-RC v délce 35,95 metrů. Pro vodovodní řady V1.1.1 a V1.2 budou použito rovněž potrubí z vysokohustorního polyetylenu v délce 78,7 metrů. Rekonstruovaná kanalizace je rozdělena na 2 úseky. Úsek č. 1 bude proveden z PVC potrubí DN 300 mm v délce 6,0 metrů. Na úseku č. 1 bude rekonstruováno dno jedné šachty. Úsek č. 2 bude proveden z PVC potrubí DN 300 mm v délce17,3 metrů a z PVC potrubí DN 250 mm v délce 4,0 metry. Na úseku č. 2 budou vyměněny 2 revizní šachty. Součástí rekonstrukce kanalizace bude i zrušení části stoky PVC DN300 v ulici Báňská v celkové délce 50,5 metrů. Potrubí bude ponecháno v zemi.

Pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí bude provedena v drtivé většině trasy do otevřeného zapaženého výkopu. Pouze přechod vodovodu V1 a V1.2 pod komunikací ulice Františka Halase bude provedena bezvýkopovou technologií řízeného podvrtu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude v některých úsecích při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. května 2019. Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (23. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30.3.2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies