Most, Partyzánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, Partyzánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.04.2019 – 30.11.2019
V Mostě, v ulici Partyzánská, bude zrekonstruován poruchový vodovod a děravá kanalizace z roku 1932. Postup prací koordinujeme se statutárním městem Most, který plánuje provedení kompletní obnovy povrchů v dotčené ulici.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny v dimenzi DN 100, který byl uveden do provozu v roce 1932. Vodovod je dožilý s narůstajícím počtem poruch. Stoka je tvořena úseky z betonového potrubí DN 400 a DN 500 a úsekem z betonového vejcec DN 500/750. Kamerová prohlídka prokázala korozi, díry ve dně, praskliny a tvořící se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 384,9 metrů a vodovodu o délce 391,4 metrů.

Rekonstrukce jednotné kanalizace bude probíhat ve stávající trase a bude uložena ve stejné hloubce jako stávající vedení. Materiál použitý pro kanalizaci bude kamenina DN 400 délky 102,0 metrů a DN 500 délky 258,6 metrů. Bude použito i litinového potrubí DN 400, v délce 24,4 metrů. Zároveň dojde ke zrušení úseku trasy stávající kanalizace v délce 80,6 metrů, dvě kanalizační šachty na rušeném úseku (641754 a 85682) budou rekonstruovány a splašky z nich svedeny kolmo do nové trasy kanalizace, do šachty Š01 a Š02. Na rekonstruovanou kanalizační stoku bude přepojeno 9 ks uličních vpustí a 26 ks domovních kanalizačních přípojek.

Vodovod řeší rekonstrukci stávajícího řadu v délce 266,6 metrů a nový úsek vodovodu, délky 124,8 metrů, který propojí stávající řad vedoucí ulicí J. Jabůrkové se stávajícím řadem v ulici Čsl. Armády a bude tak zokruhován. Materiál použitý pro rekonstrukci řadu bude tvárná litina TLT DN 100. Stávajících 5 ks vodovodních přípojek z pěti soukromých pozemků bude prodlouženo v délce 34,5 metrů a napojeno na novou část vodovodu. Dosud byly zásobovány vodovodním řadem vedoucím po soukromých pozemcích, nyní bude tento řad zrušen v délce 80,8 metrů. Na rekonstruovanou část vodovodu bude přepojeno dalších 13 ks vodovodních přípojek, z nichž 7 ks bude nutno prodloužit v celkové délce 12,5 metrů. Dále bude nutno na rekonstruovaný řad přepojit stávající řady z přilehlých ulic.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  Vlastní stavební práce budou zahájeny začátkem června. Dle aktualizovaného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. listopadu 2019. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Most, který plánuje provedení kompletní obnovy povrchů v dotčené ulici.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies