Most, Velebudice - laboratoře

Most, Velebudice - laboratoře
27.09.2018 – 31.05.2019
Předmětem stavby je stavební úprava objektu bývalé dochlorovací stanice pro účely rozšíření a vybudování nových laboratoří.


Více o stavbě:

Stávající objekt původně sloužil jako dochlorovací stanice, která byla uvedena do provozu v roce 1982. Po roce 1989 byla jeho část přestavena na zkušebnu indukčních průtokoměrů. V současné době je část využita jako garáže, v části jsou vzorkaři a část je pronajata cizí firmě. Dispozičně se jedná o objekt nepravidelného obdélníkového půdorysu, severní část je nižší, je posunuta oproti jižní vyšší části. Severní část má půdorysné rozměry 30,5 x 6,4 m a výšku 3,5 m, jižní část má půdorysné rozměry 30,3 x 6,8 a výšku 5,5 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem z děrovaných tvarovek tl. 400 mm. Zastropení je žebírkovými panely, osazenými v mírném spádu, krytina je plechová, místy vyspravená živičnými pásy. Z nedostatku prostoru ve stávajících laboratořích se přistoupilo k jejich rozšíření do nových prostor.

Předmětem stavby je provedení prací spočívajících ve vybudování laboratoří II, určené ke stanovení organických látek v pitných a odpadních vodách a odpadech. Objekt bude vybudován rekonstrukcí ze stávajícího objektu dochlorovací stanice, která již není v provozu, technologické zařízení dochlorovací stanice se v objektu již nenachází. Vlastní stavební práce budou probíhat v rámci stávajícího objektu, mimo objekt bude provedena úprava na stávajícím přívodu pitné vody a venkovním rozvodu určeném pro odvod splaškových vod – splaškové kanalizaci a dále bude proveden vnější rozvod plynu.

Součástí stavebních úprav jsou bourací práce, zemní práce, základy pod nové příčky a části obvodové zdi, vybudování nových zděných příček, nové podlahy, omítky, obklady, nová střešní krytina vč. zateplení střechy, vybourání luxfer, provedení nadezdívek a dozdívek, osazení nových plastových oken, zateplení fasády, rozvody elektro, hromosvod, vzduchotechnika (podtlakové větrání hygienických zařízení, chlazení vybraných místností, rovnotlaké větrání s rekuperací tepla všech laboratoří, dále je řešena technologická vzduchotechnika – odtah vzduchu od laboratorních digestoří a přívod čerstvého vzduchu do laboratoří), ústřední vytápění vč. kotelny s plynovým závěsným kondenzačním kotlem 35 kW a akumulačním nepřímotopným zásobníkem teplé vody. Součástí stavby jsou rozvody zdravotní instalace – rozvody vnější a vnitřní vodovodní vč. požárního vodovodu, kanalizace vnitřní a vnější, rozvody plynu (propoj mezi budovami laboratoří I. a II.), vnitřní rozvody plynu, elektroinstalace. V rámci stavby budou vybudovány 2 chodníky ze zámkové dlažby v šířce 1200 mm a okapový chodník po obvodu budovy.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 27. září 2018. Stavební práce začnou od 1. října 2018, a podle SoD má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies