Šluknov – odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC115, rek. kanalizace a vodovodu, Husova, Fibichova, Na Příkopech

Šluknov – odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC115, rek. kanalizace a vodovodu, Husova, Fibichova, Na Příkopech
26.10.2018 – 26.09.2019
Předmětem stavby je odstranění kanalizačních výustí a rekonstrukce vodovodu v délce 265,45 metrů a kanalizace v délce 324,09 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Fibichova se v úseku mezi ulicemi Husova a Na Příkopě nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1892 a vzhledem k jeho stáří je již dožilý, poruchový, inkrustace představuje 40 %.

Co se odkanalizování uvedené lokality týče, stávající kanalizace zakončená kanalizační výustí DC 113 odvádí odpadní vody z části ulice Fibichova. Kanalizace je tvořena z betonových trub o rozměru DN 300 až DN 600. Do kanalizace jsou napojeny odpadní vody od celkem 9 objektů. Kanalizační výusť DC 113 je zaústěna do Stříbrného potoka u č.p. 96, a odpadní voda tak odchází bez přečištění přímo do vodoteče. Dalším řešeným úsekem je stávající kanalizace zakončená výustí DC 115, která odvádí odpadní vody z části ulice Fibichova a části ulice Císařská. Kanalizace je tvořena také z betonových trub, o rozměru DN 300 až DN 500, a odvádí odpadní vodu celkem ze 6 objektů. Kanalizační výusť DC 115 je zakončena do Šluknovského potoka v ulici Císařská u č. p. 299. I tato odpadní voda je tak odváděna bez přečištění do místní vodoteče. Celkem je tak nutné zajistit likvidaci cca 4,1 m3/den odpadní vody z uvedené lokality napojením na stávající kanalizaci zakončenou na ČOV Šluknov.

S uvedenou stavbou dále souvisí rekonstrukce kanalizace v ulici Fibichova. Kanalizační řad byl uveden do provozu v roce 1973, je ve špatném technickém stavu. Kamerová prohlídka prokázala podélné trhliny, díry v profilu, vznikající kaverny, a natékání balastních vod.

V rámci stavby tak dojde k odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC 115, a dále pak k rekonstrukci kanalizace a vodovodu.  Odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC115 spočívá v částečném zbudování nové kanalizace v ulici Husova napojené na ulici Fibichova a celkovou rekonstrukci kanalizace v ulici Fibichova s přepojením na stávající kanalizační řad v ulici Na Příkopě a vybudování odlehčovací komory v ulici Fibichova, před stávající výustí D113 do Stříbrného potoka.

V ulici Husova tak dojde k pokládce nové kanalizace z kameniny DN 300 v délce 42,96 metrů. V ulici Fibichova bude položena nová kanalizace rovněž z kameniny průměru DN 300 v délce 268,45 metrů. V ulici Na Příkopech dojde k rekonstrukce stoky z betonu DN 600 v délce 12,68 metrů. Vodovod bude rekonstruován v ulici Fibichova za nové potrubí z polyetylenu PE 100 d90 v celkové délce 265,45 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. října 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 11 měsíců od předání staveniště, tj. do 26. září 2019. V této lhůtě je započítána i předpokládaná zimní technologická přestávka (XII/2018 – III/2019).

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies